Subscribe

శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్
శ్రుతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం
నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోక శంకరం

వట విట సమీపే భూమిభాగేనిషణ్ణం
సకల ముని జనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్
త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం
జనన మరణ దుఃఖచ్చేద దక్షం నమామి 

ధ్యానమ్

మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మ తత్వం యువానం,
వర్షిష్టాన్తే వస దృష్టి గనైరావృతం బ్రహ్మ నిష్ఠైః |
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్ర మానంద మూర్తిం,
స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణాముర్థ్య్ మీడే ||

శ్లో|| గురుత్యాగి భవేత్‌రోగి మంత్రత్యాగి దరిద్రవాన్
గురుమంత్ర ద్వయత్యాగి రౌరవం నరకంవ్రజేత్ 

శ్రీ దక్షిణాముర్తి స్తోత్రమ్

విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివో ద్భూతం యధా నిద్రయా
య స్సాక్షాత్కురుతే ప్రచోధసమయే స్వాత్మాన మేవాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుముర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే  1

బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాజ్నర్వికల్పం పునః
మాయా కల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్య చిత్రీకృతం
మాయావీవ విజృంభయ త్యపి మహా యోగీవ యస్స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే   2

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మక మస త్కల్పార్థగం భాసతే
సాక్షాత్ తత్వమసీతి వేదవచసా యోబోధయత్వా శ్రితాన్
యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్నపునరా వృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || 3 

నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహా దీప ప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిః స్పందతే
జానామీతి తమేవ భాంత మనుభా త్యేతత్ సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే  || 4  

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీ బాలాంధ జడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః
మాయాశక్తి విలాస కల్పిత మహా వ్యామోహ సంహారిణే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || 5  

రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రఃకరణోపసమ్హారణతో యో భూత్‌సుషుప్తఃపుమాన్
ప్రాగస్వాప్స మితి ప్రభోధసమయె యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || 6

బాలాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తధా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వనువర్తమాన మహమి త్యంత స్ఫురంతం సదా
స్వాత్మానంప్రకటీకరోతి భజతాం యోముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || 7

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంబంధతః
శిష్యాచార్యతయాతదైవపితృ పుత్రాద్యాత్మనా భేదతః
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || 8

భూరం భాంస్యసలో నిలోంబర మహర్నాధో హిమాంశుః
పుమా నిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం
నాన్యత్కించ న విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్ పరస్మాధ్విభోః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || 9

సర్వాత్మత్త్వమితి స్ఫుటీ కృత మిదం యస్మాదముష్మిం స్తవే
తేనాస్య శ్రవణాదర్ధ మననా ద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్
సర్వాత్మత్వ మహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యే త్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతం || 10       

~ ~ ~