Subscribe

శ్రీబాలముకుందాష్టకంశ్రీబాలముకుందాష్టక...కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం
వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

సంహృత్య లోకా వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపం
సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మం
సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిం
బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

శిక్యే నిధాయాద్య పయోదధీని బహిర్గతాయాం వ్రజనాయికాయాం
భుక్త్వా యథేష్టం కపటేన సుప్తం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

కలిందజాంతస్థితకాలియస్య ఫణాగ్రరంగే నటనప్రియంతం
తత్పుచ్ఛహస్తం శరదిందువక్త్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

ఉలూఖలే బద్ధముదారశౌర్యం ఉత్తుంగయుగ్మర్జునభంగలీలం
ఉత్ఫుల్లపద్మాయతచారునేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

ఆలోక్య మాతుర్ముఖమాదరేణ స్తన్యం పిబంతం సరసీరుహాక్షం
సచ్చిన్మయం దేవమనంతరూపం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి

* * *
Audio: Sri Sunder

శ్రీ అచ్యుతాష్టకముశ్రీ అచ్యుతాష్టకము...

శ్రీ అచ్యుతాష్టకము

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం

శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే 1

అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితం

ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం దేవకీనందనం నందజం సందధే 2

విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే రుక్మిణీరాగిణే జానకీజానయే

వల్లవీ వల్లభాయార్చితాయాత్మనే కంసవిధ్వంసినే వంశినే తే నమః 3

కృష్ణ గోవింద హే రామనారాయణ శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే

అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజ ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక 4

రాక్షసక్షోభితః సీతయాశోభితో దండకారణ్యభూపుణ్యతా కారణః

లక్ష్మనేనాన్వితో వానరైః సేవితో గస్త్యసంపూజితో రాఘవః పాతు మాం 5

ధేనుకారిష్టకానిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః

పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మాం సర్వదా 6

విద్యుదుద్యోతవత్ ప్రస్ఫురద్వాససం ప్రావృడంభోదవత్ ప్రోల్లసద్విగ్రహం

వన్యయా మాలయా శోభితోరస్థలం లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే 7

కుంచితైః కుంతలైర్బ్రాజమానాననం రత్నమౌలిం లసత్కుండలం గండయోః

హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్జ్వలం కింకిణీమంజులం శ్యామలం తం భజే 8

అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహం

వృత్తతః సుందరం కర్తృవిశ్వంభరం తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరం 9// ఇతి శ్రీఅచ్యుతాష్టకం సంపూర్ణం \\


I sing praise of Ramachandra, Who is known as Achyuta (infallible), Keshav, Raam, Narayan, Krishna, Damodara, Vasudeva, Hari, Shridhara (possessing Lakshmi), Madhava, Gopikavallabha (Dearest of Gopika), and Janakinayaka (Lord of Janaki or Sita).||1||

I offer a salute with my hands together to Achyuta, Who is known as Keshav, Who is the consort of Satyabhama (Krishna), Who is known as Madhav and Shridhar, Who is longed-for by Radhika, Who is like a temple of Lakshmi (Indira), Who is beautiful at heart, Who is the son of Devaki, and Who is the Dear-One of all.||2||

Salutations for Vishnu, Who conquers everyone, Who holds a conch-shell and a discus, Who is the affectionate of Rukmini (Krishna), Who is the consort of only Janaki (Raam), Who is the Dear-One of cowherdesses, Who is offered [in sacrifices], Who is the Atman, Who is the destroyer of Kansa, and Who plays the flute (Krishna).||3||

O Krishna! O Govinda! O Raam! O Narayan! O Shripati! O Vasudeva, Who attained the Lakshmi! O Achyuta, Who is immeasurable! O Madhav! O Adhokshaja! O Leader of Dvarika! O the protector of Draupadi!¹||4||

Raghav, Who upsetted the demons, Who adorned Sita, Who is the cause of purification of the forest called Dandaka, Who was accompanied by Lakshman, Who was served by monkeys, and Who was revered by Agastya, save me.||5||

Baby Gopal (Krishna), Who destroyed the disguised Dhenuka and Arishtak demons, Who slayed Keshi, Who killed Kansa, Who plays the flute, and Who got angry on Putana², save me always.||6||

I sing praise of the Lotus-Eyed Lord, Who is adorned by a shiny lightening like yellow robe, Whose body is resplending like a cloud of the rainy-season, Who is adorned by a forest-garland at His chest, and Who has two feet of copper-red color.||7||

I sing praise of that Shyam, Whose face is adorned by falling locks of curly tresses, Who has jewels are forehead, Who has shiny earrings on the cheeks, Who is adorned with a garland of the Keyur flower, Who has a shiny bracelet, and Who has a melodious anklet.||8||Image Courtesy: ISKON

Audio: Sri Sunder

Video: thiruman.com

శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ పంచరత్నం


త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్న రహరిపూజాం కురు సతతం

ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీ నరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 1


శుక్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కటకాద్యర్థసమర్థా చేత్

దుఃఖమయీ తే సంసృతిరేషా నిర్వృతిదానే నిపుణా స్యాత్

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 2


ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనలినత్వభ్రమమకరోః

గంధరసావిహ కిము విద్యేతే విఫలం భ్రామ్యసి భృశవిరసేస్మి

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరం 3


స్రక్చందనవనితాదీన్విషయాన్సుఖదాన్మత్వా తత్ర విహరసే

గంధఫలీసదృశా నను తేమీ భోగానంతరదుఃఖకృతః స్యుః

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 4


తవ హితమేకం వచనం వక్ష్యే శృణు సుఖకామో యది సత తం

స్వప్నే దృష్టం సకలం హి మృషా జాగ్రతి చ స్మర తద్వదితి

చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం

భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందం 5

శ్రీ పవనసుత పంచరత్నంయత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం

బాష్పవారిపరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం


వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛం

సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయేహృద్యం 1


తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం

సంజీవనమాశాసే మంజులమహీమానమంజనాభాగ్యం 2


శంబరవైరిశరాతిగం అంబుజదలవిపులలోచనోదారం

కంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్టమేకమవలంబే 3


దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః

దారిత దశముఖకీర్తిః పురతోమమపాతు హనుమతోమూర్తిః 4


వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికర సదృక్షం

దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షం 5


ఏతత్పవన సుతస్యస్తోత్రం యః పఠతిపంచరత్నాఖ్యం

చిరమిహ నిఖిలాన్బోగా భుక్త్వా శ్రీరామభక్తి భాగ్భవతి 6* * *

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత పవనసుత పంచరత్నం సమాప్తం

Special Thanks to:
1. Sri Sunder (Audio)
2. TTD (Image)

శ్రీ గోవిందాష్టకముగోవిందాష్టకము.mp3


సత్యం ఙ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం
గోష్ఠప్రాంగణరింగణలోలమనాయాసం పరమాయాసం
మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారం
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 1

మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సంత్రాసం
వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలం
లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకం
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 2

త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నం
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారం
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిసేషాభాసమనాభాసం
శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 3

గోపాలం భూలీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలం
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతిలీలాలాలితగోపాలం
గోభిర్నిగదిత గోవిందస్ఫుటనామానం బహునామానం
గోపీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 4

గోపీమండలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభం
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోత్కృతధూలీధూసరసౌభాగ్యం
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానందమచింత్యం చింతిత సద్భావం
చింతామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 5

స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢం
వ్యాదిత్సంతీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షంతం తాః
నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరంతస్స్థం
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 6

కాంతం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలమనాభాసం
కాలిందీగతకాలియశిరసి ముహుర్నృత్యంతం సునృత్యంతం
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నం
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 7

వృందావనభువి వృందారకగణవృందారాధ్యం వందేహం
కుందాభామలమందస్మేరసుధానందం సుహృదానందం
వంద్యాశేషమహామునిమానసవంధ్యానందపదద్వంద్వం
వంద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం 8

గోవిందాష్టకమేతదధీతే గోవిందార్పితచేతా యో
గోవిందాత్చ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి
గోవిందాంఘ్రిసరో జధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘో
గోవిందం పరమానందామృతమంతస్స్థం స సమభ్యేతి 9


* * *
ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత శ్రీగోవిందాష్టకం సమాప్తం
Special Thanks to: Sri Sunder (Audio)

శ్రీ నారాయణస్తోత్రం


నారాయణ స్తోత్రం .m...

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ
నవనీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశ నారాయణ
యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ
పీతాంబరపరిధాన సురకల్యాణనిధాన నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ
మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ
వారిజభూషాభరణ రాజివరుక్మిణీరమణ నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

జలరుహదలనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ
పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ
అఘబకక్షయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ
హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ
గోవర్ధనగిరిరమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ
సరయూతీరవిహార సజ్జన ఋషిమందార నారాయణ
విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధపరాసుచరిత్ర నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ
జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ
దశరథవాగ్ధృతిభార దండకవనసంచార నారాయణ
ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

వాలినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ
మాం మురళీకర ధీవర పాలయ శ్రీధర నారాయణ
జలనిధిబంధనధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ
తాటకమర్దనరామ నటగుణవివిధధనాఢ్య నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

గౌతమపత్నీపూజన కరుణఘనావలోకన నారాయణ
సంభ్రమసీతాకార సాకేతపురవిహార నారాయణ
అచలోద్ధృతిచంచత్కర భక్తానుగ్రహ తత్పర నారాయణ
నైగమగానవినోద రక్షితసుప్రహ్లాద నారాయణ

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

* * *
ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత శ్రీనారాయణస్తోత్రం సంపూర్ణం

Audio Courtesy: Priya Sistersషట్పదీస్తోత్రం
అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణాం
భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః

దివ్యధునీమకరందే పరిమలపరిభోగసచ్చిదానందే
శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే

సత్యపి భేదాపగమే నథ తవాహం న మామకీనస్త్వం
సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః

ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే
దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః

మత్స్యాదిభిరవతారైః అవతారవతా వతా సదా వసుధాం
పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతో హం

దామోదర గుణమందిర సుందరవదనారవింద గోవింద
భవజలధిమథనమందర పరమం దరమపనయ త్వం మే

నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ
ఇతి షట్పదీ మదీయే వదనసరోజే సదా వసతు


* * *
ఇతి షట్పదీస్తోత్రం సంపూర్ణం

* * *

Special Thanks to:
1. TTD (Image)
2. Sri Sunder (Audio)

ఋణవిమోచననృసింహస్తోత్రం


ఋణవిమోచననృసింహస్తో...దేవతాకార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభసముద్భవం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 1

లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం భక్తానాం వరదాయకం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 2

ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధధారిణం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 3

స్మరణాత్సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 4

సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 5

ప్రహ్లాదవరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వరవిదారిణం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 6

క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 7

వేదవేదాంతయజ్ఞేశం బ్రహ్మరుద్రాదివందితం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 8

య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచనసంజ్ఞితం
అనృణీ జాయతే సద్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ 9

* * *
ఇతి ఋణవిమోచననృసింహస్తోత్రం సమాప్తం

శ్రీ రామ పంచరత్నం


Click twice on the Play button to activate the audio

కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ
కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 1

విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణాయ
వీరావతారయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 2


సంసక్త దివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్ర గర్వాపహరాయుధాయ
సుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 3

పీతాంబరాలంకృత మధ్యకాయ పితామహేంద్రామర వందితాయ
పిత్రే స్వభక్తస్య జనస్య మాత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 4

నమో నమస్తే ఖిల పూజితాయ నమో నమస్తేందునిభాననాయ
నమో నమస్తే రఘువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 5

ఇమాని పంచరత్నాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః
సర్వపాప వినిర్ముక్తః స యాతి పరమాం గతిం 6

* * *
~ ఇతి శ్రీశంకరాచార్య విరచిత శ్రీరామపంచరత్నం సంపూర్ణం ~
* * *


Special Thanks to Sri Sunder (Audio)