Subscribe

శ్రీ కృష్ణాష్టకంశ్రీ సుందర్

శ్రీ కృష్ణాష్టకం

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

అతసీపుష్ప సంకాశం హారనూపుర శోభితం
రత్నకంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

కుటిలాలక సమ్యుక్తం పూర్ణ చంద్రభాననం
విలసత్కుండల ధరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

మందార గంధసంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం
బర్హిపింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

ఉత్ఫుల్ల పద్మ పత్రాక్షం నీలజీమూత సన్నిభం
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

రుక్మిణీ కేళిసంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితం
అవాప్త తులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

గోపికానాం కుచద్వంద్వ కుంకుమాంకిత వక్షసం
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితం
శంఖ చక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

కృష్ణాష్టకమిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్
కోటి జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి

~ ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టకమ్ సంపూర్ణం ~

అన్నపూర్ణాష్టకమ్


నిత్య సంతోషిణి

అన్నపూర్ణాష్టకమ్

నిత్యానందకరీ వరా భయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ
నిర్భూతాఖిల పాపనాసనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ
[నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ]
ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

నానారత్న విచిత్ర భూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ
ముక్తాహార విడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ
కాశ్మీరాగరు వాసితాంగ రుచిరే కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైకనిష్ఠాకరీ
చంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ
సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

కైలాసాచల కన్దరాలయకరీ గౌరీ ఉమా శాంకరీ
కౌమారీ నిగమార్థ గోచర కరీ ఓంకార బీజాక్షరీ
మోక్షద్వార కవాట పాటనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

దృశ్యాదృశ్య విభూతి పావనకరీ బ్రహ్మాండ భాండోదరీ
లీలా నాటక సూత్ర ఖేలనకరీ విజ్ఞాన దీపాంకురీ
శ్రీ విశ్వేశ మనః ప్రమోదనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

ఆదిక్షాంత సమస్త వర్ణనకరీ శంభుప్రియే శంకరీ

కాశ్మీరే త్రిపురేశ్వరీ త్రిణయనీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ
స్వర్గాద్వార కవాట పాటనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

ఉర్వీ సర్వజయేశ్వరీ
యాకరీ మాతా కృపాసాగరీ
నారీ నీల సమాన కుంతలధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ
సాక్షాన్మోక్షకరీ సదా శుభకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

దేవి సర్వవిచిత్రరత్న రచితా దాక్షాయణీ సుందరీ
వామా స్వాదుపయోధర ప్రియకరీ సౌభాగ్య మాహేశ్వరీ
భక్తాభీష్టకరీ దశా శుభకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

చంద్రా ర్కానల కోటి కోటి సదృశా చంద్రాంశు బింబాధరీ
చంద్రా ర్కాగ్ని సమాన కుండలధరీ చంద్రార్క వర్ణేశ్వరీ
మాలాపుస్తక పాశాసాంకుశధరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

క్షత్ర త్రాణకరీ సదా శివకరీ మాతా కృపాసాగరీ
సాక్షా న్మోక్షకరీ సదా శివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ
దక్షా క్రందకరీ నిరామయకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~

అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం
భిక్షాం దేహి చ పార్వతి
మాతా చ పార్వతీ దేవి పితా దేవో మహేశ్వరః
బాంధవా శ్శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయమ్.

~ ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత అన్నపూర్ణాష్టకమ్ సంపూర్ణం ~


Annapoorna Ashtakam are prayer gems addressed to Goddess Annapurneswari/Annapurna .


Annapurna is the Hindu goddess of food and cooking. She is the goddess who holds in one hand a jeweled vessel containing food and in the other a golden spoon to distribute the food among her devotees. She has the power to distribute food to an unlimited amount of people. Annapurna literally means "one who is full of food."
Annapurna is an incarnation of Parvati. She is often seen giving food to her husband, Shiva. Shiva is seen begging with a skull begging bowl as Annapurna doles out food to her lover. In south India you often find images of Annapurna anywhere people eat.

Nithyaananda kari,Varaa abhya karee, Soundarya rathnaakaree,
Nirddhotahakila ghora pavaanakaree, Prathyaksha Maheswaree,
Praaleyachala vamsa pavavakaree, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree.

Hey , Mother Annapurneswari1,
Who is The Goddess of Kasi2,
Who helps others with kindness,
Who makes all days deliriously happy,
Who gives boons and shelter to all,
Who is the epitome of all beauty,
Who cleans up all sorrows from life,
Who is the ever-visible Goddess of the world,
Who is the star of the family of Himavan3,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion.

Naana rathna vichitra bhooshana karee, Hemaambaradambaree,
Mukthaa haara vilamba maana vilasa, Dwakshoja kumbaan dharee,
Kasmeera garu vasithaa ruchi karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who is adorned with jewels of variety,
Who is dressed in golden silk,
Who has a beautiful chest,
Adorned with golden chains full of gems,
Who is the epitome of all beauty,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion..

Yogaanandakaree ripu kshyakaree, Dharman artha nishtaakaree,
Chandrarkaanala bhasa maana laharee, Trilokya rakshaa karee,
Sarvaiswarya samastha vaanchithakaree, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree


Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who gives bliss through Yoga4,
Who destroys enemies,
Who makes dharma5 and wealth permanent,
Who shines like moon , sun and fire,
Who takes care of all the three worlds,
Who gives all the wealth,
Who fulfills all wishes,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion..

Kailaasaachala kandharaa laya karee, Gowree , umaa sankaree,
Kaumaree nigamartha gochara karee, Omkara beejaksharee,
Moksha dwaara kavata patana karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree


Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who lives in a cave in Mount Kailasa6,
Who is also called Gauri7, Uma8 and Sankari9,
Who is an ever-blissful maiden,
Who is known only through meaning of Vedas10,
Who is personification of “OM11”,
Who opens the gates of Moksha12,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion..

Drusyaa drusya vibhootha vahana karee, Brahmaanda bhando dharee,
Leelaa nataka suthra kelana karee, Vijnana deeptham guree,
Sree viswesa mana prasaadhana karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who is the vehicle of the seen and unseen ,
Who is carrying the universes inside her,
Who cuts of attachment to this world,
Who is the beacon of light for all science,
Who makes the Lord of Universe happy,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion..

Urvee sarva janeswaree bhagawathee, Maatha krupaa sagaree,
Venee neela samaana kunthala dharee, Ananda dhaneswaree,
Sarvanandakaree bhayaa shubhakaree, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who is the Goddess of earth and its beings,
Who is the knowledge, wealth and valour of the world,
Who is the ocean of compassion,
Who has lustrous blue hair,
Who gives happiness to all,
Who is personification of happiness,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion..

Aadhi kshaantha samastha varna nikaree, Shabho tribhaava karee,
Kasmeeraa tripureswaree trilaharee, Nithyaamakuree sarvaree,
Kamaa kamksha karee janodhaya karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who is described by all alphabets,
Who gives Shambhu13 the three powers,
Who is Kashmira14 the Goddess of three cities,
Who is the intoxicant in three forms,
Who gives rise to daily existence,
Who is the enemy of all sorrows,
Who fulfills the desire of every one,
Who is dawn in life of all,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion.

Devee sarva vichitra rathna rachithaa, Dakshayanee sundaree,
Vama swadu payodhara priyakaree, Sownhagya maaheswaree,
Bhakthaabhishtakaree, sadaa shubhakaree, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who is adorned with all precious gems,
Who is the daughter of Daksha15,
Who is the epitome of beauty,
Who feeds all the world her milk of song and writing,
Who is the Goddess of all ,
Who is the fortune of all,
Who fulfills the wishes of devotees,
Who always does good,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion.

Chandrakaanala koti koti sadrusaa, Chandramsu bhimbaan dharee,
Chandrakaagni samaana kunthala dharee Chandrarka varneshwaree,
Maala pustaka pasasangusa dharee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is The Goddess of Kasi,
Who is like billions of moon , sun and fire,
Whose smile is like the rays of the moon,
Whose hair has the luster of moon, sun and fire,
Who is coloured like the moon and the sun,
Who has a chain of beads and a book in her hands,
Who has a spear and rope also in her hands,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion.

Kshatrathraanakaree, mahaa bhayakaree, Mthaa krupaa sagaree,
Sakshaan mokshakaree sadaa shiva karee, Visweshwaree sridharee,
Daksha krundha karee niraa mayakaree, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

Hey mother Annapurneswari,
Who is the Goddess of Kasi,
Who protects the duties of kings,
Who gives great protection,
Who is the great mother,
Who is the ocean of mercy,
Who gives perennial salvation,
Who always does good,
Who is the goddess of all universe,
Who has all the wealth in the world,
Who insulted Daksha15,
Who gives great health,
Please give me alms,
Ocean of kindness and compassion.

Annapurne sadaa purne, Sankara praana vallabhe,
Jnana vairagya sidhyartham, Bikshaa dehee cha parvathy.

Hey , Mother Annapurneswari,
Who is the darling of Sankara16,
Please give me alms,
Of knowledge and renunciation.,
For me forever.

Mathaa cha Parvathy Devi, Pithaas cha Maheswara
Bandhawa Shiva Bhakatamscha, Swadesho Bhuvana Trayam.

My mother is Goddess Parvathy,
My father is God Maheswara,
My relations are the devotees of Shiva,
And my country is the universe.

1-A form of Parvathy with a pot of food in one hand and ladle in another.
2-Modern Benares , the holiest city of Hindus
3-The Himalaya Mountains , the father of Goddess Parvathi
4-A mental and physical disciopline used by Hindus to get Moksha.
5-The ultimate duty
6-The Mountain on which Lord Shiva and Parvathy live.
7,8,9 –Names of Goddess Parvathy.
10-The four holy books of Hindus.
11-Pranava the first and most holy sound
12-Salvation or hindu concept of becoming one with God
13-Name of God Shiva
14-One of the names of Goddess Parvathy
15-Father of Sati devi alias Goddess Parvathi
16-Name of God Shiva
17-Literally daughter of mountains, the consort of Lord Shiva
18-Lord of the the Universe , a name of Lord Shiva

Source: http://www.vijayadhwani.com/2009/03/annapurna-ashtakam.html

శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామములుGet this widget | Track details | eSnips Social DNA


శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామములు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా
భాగవతప్రియా గోవిందా
నిత్యనిర్మలా గోవిందా
నీలమేఘశ్యామ గోవిందా
పురాణపురుషా గోవిందా
పుండరీకాక్షా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకులనందన గోవిందా

* * *

నందనందనా గోవిందా
నవనీత చోర గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా
పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసమ్హార గోవిందా
దురిత నివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా
కష్టనివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వజ్రమకుటధర గోవిందా
వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోల గోవిందా
గోవర్ధనద్ధార గోవిందా
దశరథనందన గోవిందా
దశముఖ మర్దన గోవిందా
పక్షివాహన గోవిందా
పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

మత్యకూర్మా గోవిందా
మధుసూదన హరి గోవిందా
వరాహ నరసింహ గోవిందా
వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా
బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా
వేణుగాన ప్రియ గోవిందా
వెంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

సీతానాయక గోవిందా
శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజనపోషక గోవిందా
ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాథ రక్షక గోవిందా
ఆపద్బాంధవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా
కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

కమలదళాక్ష గోవిందా
కామితఫలదాతా గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా
పాహిమురారే గోవిందా
శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా
శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా
దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

పద్మావతీప్రియ గోవిందా
ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్త ప్రదర్శన గోవిందా
మర్త్యావతారా గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా
శార్గగదాధర గోవిందా
విరజాతీర్థస గోవిందా
విరోధిమర్దన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

సాలగ్రామధర గోవిందా
సహస్రనామా గోవిందా
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరితిలక గోవిందా
కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహన గోవిందా
గజరాజరక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వానరసేవిత గోవిందా
వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా
ఏకస్వరూపా గోవిందా
శ్రీరామకృష్ణా గోవిందా
రఘుకులనందన గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా
పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

వజ్రకవచధర గోవిందా
వైజయంతిమాలా గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా
వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా
భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీపుంరూపా గోవిందా
శివకేశవమూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా
భక్త రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా
నీరజనాభ గోవిందా
హాతీరామప్రియ గోవిందా
హరిసర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్దనమూర్తి గోవిందా
జగత్సాక్షిరూపి గోవిందా
అబిషేకప్రియ గోవిందా
ఆపన్నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

రత్నకిరీటా గోవిందా
రామానుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా
ఆస్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా
నిఖిలలోకేశా గోవిందా
ఆనందరూప గోవిందా
ఆద్యంతరహితా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకుల నందన గోవిందా

* * *

ఇహపరదాయక గోవిందా
ఇభరాజరక్షక గోవిందా
పరమదయాళో గోవిందా
పద్మనాభ హరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా
తులసీ వనమాల గోవిందా
శేషాద్రి నిలయ గోవిందా
శేష శాయిని గోవిందా
శ్రీనివాస శ్రీ గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
గోకులనందన గోవిందా

* * *Rare Video 1
Old footage video

బిల్వాష్టకమ్శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం


బిల్వాష్టకమ్

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

త్రిశాఖైః ర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలై శుభైః
శివపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః
కాంచనం క్షీలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తధా
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః
యజ్నకోటి సహస్రస్చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతక్రతౌ
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోప నయనం తధా
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్చివ సన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్.

~ ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకమ్ సంపూర్ణం ~

ఆలాపన: శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం

శ్రీ శ్రీనివాస గద్యమ్Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


శ్రీ శ్రీనివాసగద్యం
శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర
మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత
వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల
సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనా
చలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ
బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్వనిధి తత్వనిధి
భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద
పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ
గలద్గనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ
రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ
సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత
విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస
నిర్ఘరానంతార్యాహర్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద
సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ
మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ
మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల
సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన
తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత
నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర
సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి
కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక
మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత
కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల
గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల
హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ
మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య,
బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట
కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక
కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన
జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత
నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట
కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ
భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సిన్ధుడంబర
హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య,
శ్రీమతో వేంకటాచలస్య, శిఖిరశేఖరమహాకల్పశాఖీ,
ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర
కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖిరోర్వీ సతత
సదూర్వీకృతి చరణఘ నవ గర్వచర్వణనిపుణ
తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః,
వాణీపతిశర్వాణీ దయితేన్ద్రాణిశ్వర ముఖ
నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీయ
స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు
భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర
కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత
నిజరామాలయ నవకిసలయమయ
తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద
మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల
ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ
ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార
మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర
దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర
తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర
లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ
గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ
పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల
మదహరణజంఘాల జంఘాయుగలః, నవ్యదల
భవ్యమల పీతమల శోణిమ లసన్నృదుల
సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల
నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ
విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ
నిపీడిత పద్మాసనః, జానుతలావధి లమ్బ విడంబిత
వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణీమయ
కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత
సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర
బహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర
హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన
పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహు
యుగళః, అబినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా
నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త
కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ
పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన
ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః,
గంగాఘర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ
సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత
గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత
మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార
దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి
దీపప్రభ నీపచ్చవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత
సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత
కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర
సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా
కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన
పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర
కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత
శయనభూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ
పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ
ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ
గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ
బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య
పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ
విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః,
మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ
మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢిక్కికాముఖ
హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర
నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ
అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ
బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ
సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ
కల్యాణీ భూరికల్యాణీ యమునాకల్యాణీ హుశేనీ
జంఘెఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస
నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ
కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ
శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ
గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ
మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురుటీ ద్విజావంతీ
మలయాంబరీ కాపిపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ
ఆహిరీ వసంతగౌళీ పంతు పాక్ కేదారగౌళ
కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ
వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ
హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా
రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణం చక్రవాకం
సూర్యకాంతం హాటకాంబరీ ఘంకారధ్వనీ నటభైరవీ
కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ
యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరసేత్యాది
సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ
మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ
కృతానంద శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః,
సతత తతపద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తట
పటవాసాః (శ్రిమదహోబిల లక్ష్మీనృసింహారాధనేన
సంప్రాప్త పద్మావతీ పరిణయ మహోత్సవః) శ్రీశ్రీనివాసః
సుప్రసన్నో విజయతాం.
శ్రీమదలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః
శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా,
పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ
చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార
హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక
మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద
పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల
కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ
విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మన్త్రిణీ తిన్త్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ
ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ
జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల
మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస
భరద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ
నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య
శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య
వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్రనీల
ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత
ధగద్ధగాయమాన రథగజ తురగ పదాతి సేనా
సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఘల్లరీ శంఖ కాహళ
నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య
అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య
సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య,
తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ
కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహ
కాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నర కింపురుష
రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా
గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్త
వీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య
వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ
బహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః
మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత
సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస
పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి
సమాన నిత్యకల్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధి
ర్భూయాదితి భవంతో మహంతోనుగృహ్ణంతు,
బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోస్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోస్తు,
సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు,
ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకల్యాణ సమృద్ధిరస్తు.

~ ఇతి శ్రీశ్రీనివాసగద్యం శ్రీశైల శ్రీరంగాచార్యై రచితం సంపూర్ణం ~
శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రంశ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః

ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః
పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

~ ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణం ~

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ఆలాపన: ప్రియా సిస్టర్స్

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ఆలాపన: శ్రీ సుందర్
* * *


* * *చిత్రములు: ISKCON

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకమ్


Get this widget Track details eSnips Social DNA


శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకమ్

నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీ పీఠే సురపూజితే
శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసురభయంకరి
సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి
సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని
మంత్రమూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

ఆద్యంతరహితే దేవి ఆదిశక్తిమహేశ్వరి
యోగఙ్ఞే యోగసంభూతే మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

స్థూలసూక్ష్మమహారౌద్రే మహాశక్తిమహోదరే
మహాపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

పద్మాసనస్థితే దేవి పరబ్రహ్మస్వరూపిణి
పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకారభూషితే
జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే

మహాలక్ష్మ్యష్టకస్తోత్రం యః పఠేద్భక్తి మా న్నరః
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాపవినాశనం
ద్వికాలం యః పఠేన్నిత్యం ధనధాన్యసమన్వితః

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం మహాశత్రువినాశనం
మహాలక్ష్మీర్భవేన్నిత్యం ప్రసన్నా వరదా శుభా


~ ఇతి ఇంద్రకృత శ్రీమహాలక్ష్మ్యష్టకం సంపూర్ణం ~ఆలాపన: శ్రీ సుందర్
పైన చిత్రము: కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి దేవి
క్రింది చిత్రము: మా మావయ్య గారింట శ్రావణ శుక్రవార వ్రతమునకు ముస్తాబు చేసిన మహాలక్ష్మి దేవి

గమనిక: ఎక్కడైనా తప్పులు కంట బడితే దయచేసి తెలియ చేయగలరు. సరిచేయగలవాడను.

శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకమ్శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకమ్

అమ్బా శామ్భవి చన్ద్రమౌళిరబలా పర్ణా ఉమా పార్వతీ
కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


అమ్బా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనన్దదాయినీ
వాణీ పల్లవపాణివేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ
కల్యాణీ ఉడురాజబిమ్బ వదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

అమ్బా నూపురరత్నకఙ్కణధరీ కేయూరహారావళీ
జాతీచమృకవైజయంతిలహరీ గ్రైవేయకైరాజితా
వీణావేణు వినోదమణ్డితకరా వీరాసనే సంస్థితా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

అమ్బా రౌద్రిణి భద్రకాళి బగళా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ
బ్రహ్మణీ త్రిపురాన్తకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్వలా
చాముణ్డా శ్రితరక్షపోషజననీ దాక్షాయణీ వల్లవీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

అమ్బా శూలధనుః కశాఙ్కశధరీ అర్థేన్దుబిమ్బాధరీ
వారాహీమధుకైటభప్రశమనీ వాణీ రమా సేవితా
మల్లద్యాసురమూకదైత్యమథనీ మహేశ్వరీ చామ్బికా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

అమ్బా సృష్టవినాశపాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభితా
గాయత్రీ ప్రణవాక్షరామృతరసః పూర్ణానుసంధీ కృతా
ఓఙ్కారీ వినతాసుతార్చితపదా ఉద్దణ్డ దైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

అమ్బా శాశ్వత ఆగమాదివినుతా ఆర్యా మహాదేవతా
యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తజననీ యా వై జగన్మోహినీ
యా పంచప్రణవాదిరేఫజననీ యా చిత్కళా మాలినీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

అమ్బా పాలితభక్తరాజదనిశం అమ్బాష్టకం యః పఠేత్
అమ్బాలోలకటాక్షవీక్ష లలితం చైశ్వర్యమవ్యాహతమ్
అమ్బా పావనమన్త్రరాజపఠనాదన్తే చ మోక్షప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

~ ఇతి శ్రీరాజరాజేశ్వర్యష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ~


SreerAjarAjeaSwaryashTakam&^

am&bA SAm&bhavi chan&dramouLirabalA parNA umA pArvatee
kALee haimavatee SivA trinayanee kAtyAyanee bhairavee
sAvitree navayouvanA Subhakaree sAmrAjyalakshmeepradA
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA moahini deavatA tribhuvanee Anan&dadAyinee
vANee pallavapANiveaNumuraLeegAnapriyA loalinee
kalyANee uDurAjabim&ba vadanA dhoomrAkshasam^hAriNee
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA noopuraratnaka~mkaNadharee keayoorahArAvaLee
jAteechamRkavaijayantilaharee graiveayakairAjitA
veeNAveaNu vinoadamaN&DitakarA veerAsanea samsthitA
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA roudriNi bhadrakALi bagaLA jwAlAmukhee vaishNavee
brahmaNee tripurAn&takee suranutA deadeepyamAnoajwalA
chAmuN&DA Sritarakshapoashajananee dAkshAyaNee vallavee
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA Sooladhanu@h kaSA~mkaSadharee arthean&dubim&bAdharee
vArAheemadhukaiTabhapraSamanee vANee ramA seavitA
malladyAsuramookadaityamathanee maheaSwaree chAm&bikA
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA sRshTavinASapAlanakaree AryA visamSoabhitA
gAyatree praNavAksharAmRtarasa@h poorNAnusamdhee kRtA
oa~mkAree vinatAsutArchitapadA uddaN&Da daityApahA
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA SASvata AgamAdivinutA AryA mahAdeavatA
yA brahmAdipipeelikAn&tajananee yA vai jaganmoahinee
yA pamchapraNavAdireaphajananee yA chitkaLA mAlinee
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

am&bA pAlitabhaktarAjadaniSam am&bAshTakam ya@h paTheat
am&bAloalakaTAkshaveeksha lalitam chaiSwaryamavyAhatam&^
am&bA pAvanaman&trarAjapaThanAdan&tea cha moakshapradA
chidroopee paradeavatA bhagawatee SreerAjarAjeaSwaree

iti SreerAjarAjeaSwaryashTakam sam&poorNam&^

శ్రీ శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రమ్నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై "న" కారాయ నమశివాయ

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప పూజితాయ
తస్మై "మ" కారాయ నమశివాయ

శివాయ గౌరీ వదనారవింద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశనాయ
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభద్వజాయ
తస్మై "శి" కారాయ నమశివాయ

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమాది
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై "వ" కారాయ నమశివాయ

యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాకహస్తాయ సనాతనాయ
సుదివ్యదేహాయ దిగంబరాయ
తస్మై "య" కారాయ నమశివాయ

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే
'Nagendra haraya Trilochanaya
Bhasmanga ragaya maheswaraya
Nithyaya shudhaya digambaraya
Tasmai nakaraya namah shivaya'

(My salutations to the syllable “NA” , which is Shiva)
Salutations to Shiva, who wears the King of snakes as a garland, the Three-eyed God, whose body is smeared with ashes, the great Lord, the eternal and pure One, who wears the directions as His garment, and who is represented by the syllable Namah shivaya

'Mandakini salila chandana charchithaya
Nandeeswara pramadha natha maheswaraya
Mandra mukhyabahu pushpa supoojithaya
Tasmai makara mahitaya namah shivaya'

(My salutations to the syllable “MA” , which is Shiva)
I bow to Shiva, who has been worshipped with water from the ganga (mandakini) and annointed with sandalwood paste, the Lord of nandi, the Lord of the host of goblins and ghosts, the great Lord, who is worshiped with mandara and many other kinds of flowers, and who is represented by the syllable Namah shivaya

'Shivaya gowri vadanabja brinda
Sooryaya daksha dhwaranaasa kaya
Shri neelakantaya vrisha dhwajaaya
Tasmai shikaraya namah shivaya'

(My salutations to the syllable “SHI” , which is Shiva)
Salutations to Shiva, who is all-auspiciousness, Who is the sun that causes the lotus face of Gauri (Parvati) to blossom, Who is the destroyer of the Yajna of daksha, whose throat is blue (nilakantha), whose flag bears the emblem of the bull, and who is represented by the syllable Namah shivaya

'Vasishta kumbhodh bhava gowthamarya
Munindra devarchitha shekharaya
Chandrarka vaiswa nara lochanaya
Tasmai vakaraya namah shivaya'

(My salutations to the syllable “VA” , which is Shiva)
Vasishhtha, agastya, Gautama, and other venerable sages, and Indra and other Gods have worshipped the head of (Shiva's linga). I bow to that Shiva whose three eyes are the moon, sun and fire, and who is represented by the syllable Namah shivaya

'Yaksha swaroopaya jadadharaya
Pinaka hasthaya sanathanaya
Divyaya devaya digambaraya
Tasmai yakaraya namah shivaya'

(My salutations to the syllable “YA” , which is Shiva)
Salutations to Shiva, who bears the form of a Yaksha, who has matted hair on His head, Who bears the pinaka bow in His hand, the Primeval Lord, the brilliant God, who is digambara (naked), and who is represented by the syllable Namah shivaya

Phalasruthi:

'Panchaksharamidham punyam
Ya padeth Shiva sannidhou
Shivalokam avapnothi
Shive na saha modathe'

Anyone who recites this sacred five-syllabled mantra, (namah shivaya) near the Shiva (linga), attains the abode of Shiva and rejoices there with Shiva.

శ్రీ విశ్వనాథాష్టకమ్


Please wait while the audio controls are loaded...


శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం
శ్రీ వెంకటశాస్త్రి


శ్రీ విశ్వనాథాష్టకమ్

గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం
గౌరీనిరంతరవిభూషితవామభాగమ్
నారాయణప్రియ మనంగమదాపహారం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

వాచామగోచర మనేకగుణస్వరూపం
వాగీశవిష్ణుసుర సేవిత పాదపీఠమ్
వామేణ విగ్రహవరేణ కళత్రవంతం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

భూతాదిపం భుజగభూషణభూషితాంగం
వ్యాఘ్రాజినాం బరధరం జటిలం త్రినేత్రమ్
పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

శీతాంశుశోభితకిరీటవిరాజమానం
ఫాలేక్షణాతల విశోషిత పంచబానమ్
నాగాధిపారచితభాసురకర్ణపూరం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

పంచాననం దురిత మత్త మతంగజానాం
నాగాంతకం ధనుజపుంగవపన్నగానామ్
దావానలం మరణశోకజరాటవీనాం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

తేజోమయం సగుణ నిర్గుణమద్వితీయం
మానందకందమపరాజిత మప్రమేయమ్
నాగాత్మకం సకల నిష్కళమాత్మ రూపం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందాం
పాపే రతిం చ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆధాయ హృత్కమలమధ్యగతం ప్రవేశం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

రాగాదిదోషరహితస్వజనానురాగం
వైరాగ్యశాంతినిలయం గిరిజా సహాయమ్
మాధుర్య ధైర్య సుభగం గరళాభిరామం
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

వారాణసీపురపతేః స్తవనం శివస్య
వ్యాసోక్తమష్టక మిదం పఠితా మనుష్యః
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం
సంప్రాప్య దేహ విలయే లభతే చ మోక్షమ్

విశ్వనాథాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేః చ్ఛివసన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే

~ ఇతి శ్రీ విశ్వనాథాష్టకమ్ ~


శ్రీ లింగాష్టకమ్


Lingashtakam-Subhi...


శ్రీ లింగాష్టకమ్

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం నిర్మలభాసితశోభితలింగం
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

దేవమునిప్రవరార్చితలింగం కామదహనకరుణాకరలింగం
రావణదర్పవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

సర్వసుగంధిసులేపితలింగం బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం
సిద్ధసురాసురవందితలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

కనకమహామణిభూషితలింగం ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం
దక్షసుయజ్ఞవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

కుంకుమచందనలేపితలింగం పంకజహారసుశోభితలింగం
సంచితపాపవినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

దేవగణార్చితసేవితలింగం భావైర్భక్తిభి రేవ చ లింగం
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

అష్టదళోపరివేష్టితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

సురగురుసురవరపూజితలింగం సురవరపుష్పసదార్చితలింగం
పరమపరం పరమాత్మకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగమ్

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే.

~ ఇతి శ్రీ లింగాష్టకమ్ ~


శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం

సుభిక్షారంగరాజన్

శ్రీ శివాష్టకమ్శ్రీ బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు


శ్రీ శివాష్టకమ్

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథనాథం సదానంద భాజమ్
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం
జటాజూట గంగోత్తరంగై ర్విశాలం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

ముదామాకరం మండనం మండయంతం
మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్పహారం సురేశమ్
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాది భిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానమ్
బలీవర్ధయానం సురాణాం ప్రథానం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్
అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే

స్తవం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణేః
పఠేత్ సర్వదా భర్గసేవానురక్తః
సపుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రేకళత్రం
విచిత్రం సమాసాద్య మోక్షం ప్రయాతి

~ ఇతి శ్రీ శివాష్టకమ్ ~

శ్రీ కాలభైరవాష్టకమ్


Please Click on the play button to listen the track

Guruprasadశ్రీ కాళభైరవాష్టకమ్

దేవ రాజ సేవ్య మాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాళ యజ్ఞ సూత్ర మిందు శేఖరం కృపాకరమ్
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భాను కోటి భాస్వరం భవాబ్ది తారకం పరం
నీల కంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్
కాల కాల మంబుజాక్ష మక్ష శూల మక్షరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామ కాయ మాది దేవ మక్షరం నిరామయమ్
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవప్రియం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్త చారు విగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్త లోక విగ్రహమ్
నిక్వణన్మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

ధర్మ సేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం
కర్మ పాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్
స్వర్ణవర్ణ కేశపాశశోభితాంగ మండలం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనమ్
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రభూషణం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

అట్టహాసభిన్న పద్మజాండకోశసంతతిం
దృష్టిపాతనష్ట పాపజాలముగ్రశాశనమ్
అష్టశిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తి దాయకం
కాశివాసిలోకపుణ్య పాపశోధకం విభుమ్
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే
కాల భైరవం భజే
కాల భైరవం భజే

~ ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ ~To the One whose lotus feet are served king of the Devas,
That merciful One who bears the moon on His forehead,
Who wears a serpent as His sacred thread and is clad in the directions,
And who is worshipped by Narada and other yogis;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (1)

To the One whose luster is like a million suns,
That supreme Being who delivers us across the ocean of existence,
The blue-throated, three-eyed One who grants all wishes,
He of lotus-eyes and grave trident, who is the death of time itself;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (2)

To the Bearer of the spear, sword, noose and club,
That primeval Cause, the black-bodied, imperishable prime Lord,
The One free from all afflictions, the formidable Hero,
To the Lord who loves the wonderful Tandava dance;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (3)

To the Bestower of enjoyment and liberation,
He who is praised for His pleasant form and loves His devotees,
That Lord of the entire world, who assumes myriad forms,
And wears a waist band attached with golden bells;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (4)

To the Maintainer of the bridge of Dharma and the Destroyer of adharmic paths,
That Lord who saves us from the binds of karma and brings shame of misdeeds,
He whose body appears adorned because of the golden nooses He carries,
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (5)

To Him who wears sandals studded with gems,
That eternal One without a second, the Lord of our hearts,
The stainless One, who destroys the fear of death,
He of large teeth and fearful form, the Granter of liberation;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (6)

To Him whose loud laughter can tear asunder all born of the egg of Brahma,
That fierce Ruler whose very sight is enough to destroy the web of sins,
To the Granter of the eight siddhis, the One who wears a garland of skulls;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (7)

To the Commander of the hosts of spirits and the Bestower of great glory,
That Lord, the Resident of Kashi, the Purifier of the world’s goods and evils,
He who intimately knows the path of righteousness,
The most ancient One, the Lord of the universe;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (8)
Lord Bhairav is considered to be the incarnation of Lord Shiva. Kaala Bhairava actually was a shortened form of Kaala Shakti Bhairava - the Lord who controls the Shakti of Kaala - the Power of Time . The Sanskrit meaning of the word ‘Bhairava’ is ‘Terrible’ or ‘Frightful’. Kaala Bhairav Ashtakam composed by Shri Adi Shankaracharya is devoted to in Kaal Bhairav. Bhairav is a fierce form of Lord Shiva and worshipped by Hindus and Buddhists alike. It is believed that Kalabhairava would solve most of the problems which are pending for a long time.Lord Kala Bhairava is also known as Kshetrapalaka, the guardian of the temple. In honor of this, keys to the temple are ceremonially submitted to Lord Kaala Bhairava at temple closing time and are received from him at opening time

Lord Kaala Bhairava is also the guardian of travelers. The Siddhas advise us that before embarking on a journey, especially one that involves travel during the night, we should make a garland of cashew nuts and decorate Lord Kala Bhairava with it. We should light jothi lamps in His honor and request His protection during our travel.

The god has dog as his personal vehicle, it is even said that if we are good and respect dogs we will be protected. Though people dislike dogs they should not harm them.

"Kalabairava Astami", during Late December or early January, based on lunar calender.is the day of Kala Bhairavan. Its auspicious to say "Om Kalabhairavaaya Namaha" or "Khalabairava potri potri" on start of a journey. Saying the chant at the start of every journey, even day to day travel guards you from the evil behavior of others.

During a visit to shiva temple, people are advised to sit at least for a moment inside the premises. This makes shiva to send a pair of "Bhoothaganas", his personal body guards till our journey is safely done.


Honoring and praying to Kala Bhairava makes the Time Shaktis happy and in return they never allow you to lose track of time or waste time.

Audio courtesy: Sri Guruprasad Chandrasekhar

శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకమ్
Chadrasekharashtak...ChandrasekharAshta...

శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకమ్

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్

రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం
శింజినీకృతపన్నగేశ్వర మచ్యుతానలసాయకం
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం
ఫాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్
భస్మదిగ్ధకలేబరం భవనాశనం భవ మవ్యయం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయమనోహరం
పంకజాసనపద్మలోచనపూజితాంఘ్రిసరోరుహమ్
దేవసింధుతరంగశీకరసిక్తశుభ్రజటాధరం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజంగవిభూషణం
శైలరాజసుతాపరిష్కృతచారువామకళేబరమ్
క్ష్వేలనీలగళం పరశ్వధధారిణం మృగధారిణం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

కుండలీకృతకుండలీశ్వరకుండలం వృషవాహనం
నారదాదిమునీశ్వరస్తుతవైభవం భువనేశ్వరమ్
అంధకాంతక మాశ్రితామరపాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

భేషజం భవరోగిణా మఖిలాపదా మపహారిణం
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసంఘనిబర్హణం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

భక్తవత్సల మర్చితం నిధి మక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూతపతిం పరాత్పర మప్రమేయ మనుత్తమమ్
సోమవారుణభూహుతాశనసోమపానిలఖాకృతిం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం
సంహరంత మపి ప్రపంచ మశేషలోకనివాసినమ్
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాథయూధసమన్వితం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వైయమః

మృత్యుభీతమృకండుసూనుకృతస్తవం శివసన్నిధౌ
యత్రకుత్రచయః పఠే న్నహి తస్య మృత్యుభయంభవేత్
పూర్ణమాయు రరోగతా మఖిలార్థసంపద మాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తి మయత్నతః

~ ఇతి చంద్రశేఖరాష్టకమ్ ~

Audio Courtesy: Sri Guruprasad Chandrasekhar

శ్రీ మధురాష్టకం


శ్రీ మధురాష్టకంClick on the Play button to listen the track.
Sri YesudasSri Sunder

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం
హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురం
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం
రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం స్మరణం మధురం
వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గుంజా మధురా మాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా
సలిలం మధురం కమలం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గోపా మధురా గావో మధురా యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా
దలితం మధురం ఫలితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

~ ఇతి మధురాష్టకం సంపూర్ణం ~

Click to listen the track by Late Smt MS Subbu Laxmi