Subscribe

శ్రీ కాలభైరవాష్టకమ్


Please Click on the play button to listen the track

Guruprasadశ్రీ కాళభైరవాష్టకమ్

దేవ రాజ సేవ్య మాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాళ యజ్ఞ సూత్ర మిందు శేఖరం కృపాకరమ్
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భాను కోటి భాస్వరం భవాబ్ది తారకం పరం
నీల కంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్
కాల కాల మంబుజాక్ష మక్ష శూల మక్షరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామ కాయ మాది దేవ మక్షరం నిరామయమ్
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవప్రియం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్త చారు విగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్త లోక విగ్రహమ్
నిక్వణన్మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

ధర్మ సేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం
కర్మ పాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్
స్వర్ణవర్ణ కేశపాశశోభితాంగ మండలం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనమ్
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రభూషణం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

అట్టహాసభిన్న పద్మజాండకోశసంతతిం
దృష్టిపాతనష్ట పాపజాలముగ్రశాశనమ్
అష్టశిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తి దాయకం
కాశివాసిలోకపుణ్య పాపశోధకం విభుమ్
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం
కాశికాపురాధి నాథ కాలభైరవం భజే

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే
కాల భైరవం భజే
కాల భైరవం భజే

~ ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ ~To the One whose lotus feet are served king of the Devas,
That merciful One who bears the moon on His forehead,
Who wears a serpent as His sacred thread and is clad in the directions,
And who is worshipped by Narada and other yogis;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (1)

To the One whose luster is like a million suns,
That supreme Being who delivers us across the ocean of existence,
The blue-throated, three-eyed One who grants all wishes,
He of lotus-eyes and grave trident, who is the death of time itself;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (2)

To the Bearer of the spear, sword, noose and club,
That primeval Cause, the black-bodied, imperishable prime Lord,
The One free from all afflictions, the formidable Hero,
To the Lord who loves the wonderful Tandava dance;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (3)

To the Bestower of enjoyment and liberation,
He who is praised for His pleasant form and loves His devotees,
That Lord of the entire world, who assumes myriad forms,
And wears a waist band attached with golden bells;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (4)

To the Maintainer of the bridge of Dharma and the Destroyer of adharmic paths,
That Lord who saves us from the binds of karma and brings shame of misdeeds,
He whose body appears adorned because of the golden nooses He carries,
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (5)

To Him who wears sandals studded with gems,
That eternal One without a second, the Lord of our hearts,
The stainless One, who destroys the fear of death,
He of large teeth and fearful form, the Granter of liberation;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (6)

To Him whose loud laughter can tear asunder all born of the egg of Brahma,
That fierce Ruler whose very sight is enough to destroy the web of sins,
To the Granter of the eight siddhis, the One who wears a garland of skulls;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (7)

To the Commander of the hosts of spirits and the Bestower of great glory,
That Lord, the Resident of Kashi, the Purifier of the world’s goods and evils,
He who intimately knows the path of righteousness,
The most ancient One, the Lord of the universe;
Obeisance to Kalabhairava, the Lord of city of Kashi. (8)
Lord Bhairav is considered to be the incarnation of Lord Shiva. Kaala Bhairava actually was a shortened form of Kaala Shakti Bhairava - the Lord who controls the Shakti of Kaala - the Power of Time . The Sanskrit meaning of the word ‘Bhairava’ is ‘Terrible’ or ‘Frightful’. Kaala Bhairav Ashtakam composed by Shri Adi Shankaracharya is devoted to in Kaal Bhairav. Bhairav is a fierce form of Lord Shiva and worshipped by Hindus and Buddhists alike. It is believed that Kalabhairava would solve most of the problems which are pending for a long time.Lord Kala Bhairava is also known as Kshetrapalaka, the guardian of the temple. In honor of this, keys to the temple are ceremonially submitted to Lord Kaala Bhairava at temple closing time and are received from him at opening time

Lord Kaala Bhairava is also the guardian of travelers. The Siddhas advise us that before embarking on a journey, especially one that involves travel during the night, we should make a garland of cashew nuts and decorate Lord Kala Bhairava with it. We should light jothi lamps in His honor and request His protection during our travel.

The god has dog as his personal vehicle, it is even said that if we are good and respect dogs we will be protected. Though people dislike dogs they should not harm them.

"Kalabairava Astami", during Late December or early January, based on lunar calender.is the day of Kala Bhairavan. Its auspicious to say "Om Kalabhairavaaya Namaha" or "Khalabairava potri potri" on start of a journey. Saying the chant at the start of every journey, even day to day travel guards you from the evil behavior of others.

During a visit to shiva temple, people are advised to sit at least for a moment inside the premises. This makes shiva to send a pair of "Bhoothaganas", his personal body guards till our journey is safely done.


Honoring and praying to Kala Bhairava makes the Time Shaktis happy and in return they never allow you to lose track of time or waste time.

Audio courtesy: Sri Guruprasad Chandrasekhar

1 comments:

Post a Comment