Subscribe

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి


శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములలో అమ్మవారి అలంకారములలో చివరి రూపము శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ దేవి. సకల భువన బ్రహ్మాండాలకు అమ్మ ఆరాధ్య దేవత. మహాత్రిపుర సుందరిగా ఈ దేవత త్రిపురాత్రయములో పూజలందుకుంటుంది.
ఆమ్మను అపరాజితాదేవిగా కూడా భక్తులు పూజించే ఆచారము ఉన్నది. ఈమె స్వప్రాకాశ జ్యోతి స్వరూపిణి. పరమేశ్వరుని అంకము అమ్మకు ఆసనము. ఇఛ్ఛా, ఙ్ఞాన, క్రియా శక్తులను ఈ మూర్తి తన భక్తులకు వరములుగా అనుగ్రహిస్తుంది. ఆమ్మ యోగమూర్తి. మాయా మోహిత మానవ మనోచైతన్యాన్ని రాజరాజేశ్వరీ దేవి ఉద్దెపితం చేస్తుంది. అనంత శక్తి స్వరూపమైన శ్రీచక్రమునకు అమ్మ అథిష్టాన దేవత.

 • లలితా సహస్రనామము పారాయణము చేయవలెను.
 • కుంకుమార్చన చేయవలెను.
 • సువాసినీ పూజ చేయవలెను.
 • శ్రీచక్రార్చన ఉత్తమమైనది.

 • లడ్డూలు నివేదన చెయ్యాలి.    

 శ్రీరాజరాజేశ్వర్యష్టకము విషయ సూచికనందు కనుగొంగలరు

Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ మహిషాసుర మర్ధినీ దేవి

దేవీ నవరాత్రులలో అత్యుగ్ర రూపము మహిషాసుర మర్ధినీ దేవి. ఆస్వయుజ శుధ్ధ నవమి రోజున అమ్మ మహిషాసురమర్ధినిగా అవతరించి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేసినది. ధర్మ విజయమునకు సంకేతముగా ఆశ్వయుజ శుధ్ధ నవమి రోజును మహర్నవమిగా భక్తులు ఉత్సవము జరుపుకుంటారు. సింహ వాహనమును అధీష్ఠించి ఆయుధములను ధరించిన అమ్మ సకల దేవతల అంశలతో మహాశక్తి రూపములో ఈ రోజు దర్శనమిస్తుంది.

అహిషాసురుడనే రాక్షసుడను సంహరించిన అమ్మను మహిషాసురమర్ధినీ దేవిగా పూజిస్తే శత్రుభయములు తొలగిపోయి సకల విజయములు కలుగుతాయి. ఈ అమ్మను పూజిస్తే సకల దేవతలను పూజించిన ఫలితము లభిస్తుంది.

చండీ సప్తశతీ హోమము చేయవలెను.
నివేదన: చిత్రాన్నము, గారెలు, వడపప్పు, పానకము నివేదన చేయవలెను.    

మహిషాసుర మర్ధినీ స్తోత్రము విషయ సూచిక నందు కనుగొన గలరు.


Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devastanam

శ్రీ మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం


mahishasura mardhi...

మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం

అయి గిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే
గిరి వర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హేసితి కంఠ కుంఠుంభిని భూరి కుఠుంభిని భూరి కృతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే ||1||

సురవర వర్షిణి దుర్ధర దర్శిని దుర్ముఖ మర్షిని హర్షరతే
త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని ఘోరరతే |
దనుజని రోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖః నివారిణి సిందుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 2 ||

అయి జగ దంబక దంబవ నప్రియ వాసవి లాసిని వాసరతే
శిఖరి శిరోమణి తుంగ హిమాలయ శృంగని జాలయ మధ్యగతే |
మధు మధురే మధు కైటభ భంజని కైటభ భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 3 ||

అయి శరఖండ విఖందిట రుండా వితుందిట శుండా గజదిపతే
రిపు గజ గండ విదరణ కాండ పరాక్రమ శుండా m.ర్గదిపతే |
నిజ భుజ దండ నిపతిత ఖండ విపతిత ముండ భట దిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 4 ||

అయి రణ దుర్మద శత్రు వదోదిట దుర్ధర నిర్జర శక్తిబ్ర్తే
కాతురా వికార దురిన మహాశివ దుతక్రత ప్రమతదిపతే |
దురిత దురిహ దురషయ దుర్మతి దానవదుట క్ర్తన్తమతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 5 ||

అయి శరణాగత వైరి వదువర విరా వరభాయ దయకరే
త్రిభువన మస్తక శుల విరోధి శిరోది క్ర్తమల శులకరే |
దుమిడుమి తామర దున్డుభినాడ మహో ముఖరిక్ర్త తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 6 ||

అయి నిజ హుంక్ర్తి మాత్ర నిరక్ర్త దుమ్ర విలోకాన దుమ్ర శాటే
సమర విశోషిత శోణిత బీజ సముద్భవ శోణిత బీజ లేట్ |
శివ శివ శుంభ నిషుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాకారాటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 7 ||

ధనురను సంగ రానక్షనసంగా పరిస్ఫుర దంగా న తత్కతకే
కనక పిశంగా ప్ర్శత్క నిశంగా రసద్భాట శ్రంగా హతవ ఉకే |
కర్త కాతురంగా బలక్షితి రంగ ఘటద్బహురంగా ర తడ్బతుకే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 8 ||

జాయ జాయ జప్య జయేజయ శబ్ద పరస్తుతి తత్పర విశ్వనుటే
భాన భాన భిన్జిమి భిన్క్ర్త నుపుర సింజిత మోహిత భుతపతే |
నటిత నటర్ధ నటి నట నాయకా నటిత నాట్య సుగానరాటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 9 ||

అయి సుమన్ సుమన్ సుమన్ సుమన్ సుమనోహర కంటియుటే
శ్రిత రజని రజని రజని రజని రాజనికర వక్త్రవ్ర్తే |
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరదిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 10 ||


సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రాల్లక మల్లరాటే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లికా భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వ్ర్తే |
సితక్ర్త పుల్లిసముల్ల సితరున తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 11 ||

అవిరాల గండ గలన్మడ మేదుర మత్త మతన్గజ రాజపతే
త్రిభువన భూషణ భూత కళానిధి రూపా పయోనిది రాజసుటే |
అయి సుద తిజన లలసమనస మోహన మన్మథ రాజసుటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 12 ||

కమల దళామల కోమల కాంతి కలాకలితమాల బాలలతే
సకల విలాస కలనిలయక్రమ కేలి కాలత్కల హంస కులే |
అలికుల సంకుల కువాలయ మండల ములిమిలద్భాకులాలి కులే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 13 ||

కర మురళి రవ విజిత కుజిత లజ్జిత కోకిల మంజుమతే
మిలిత పులిండ మనోహర గుంజిత రంజితశైల నీకు న్జగాటే |
నిజగున భూత మహాశాబరిగన సద్గుణ సంభ్ర్త కేలితలే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 14 ||

కటిత త పిత దుకుల విచిత్ర మయుఖతిరస్క్ర్త కేంద్ర రుస్
ప్రణత సురాసుర ములిమనిస్ఫుర డంషుల సంనఖ కేంద్ర రుస్ |
జిత కనకకాల ములిపదోర్జిత నిర్భర కుంజర కుమ్భాకుస్
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 15 ||

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుటే
కర్త సురతరక సంగారతరక సంగారతరక సునుసుటే |
సురత సమాధి సమనసమది సమదిసమది సుజతరాటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 16 ||

పడకమలం కరుననిలయే వరివస్యతి యోఅనుదినన్ స శివే
అయి కమలె కమలనిలయే కమలనిలయ్ స కథం న భావేట్ |
తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశిలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 17 ||

కనకలసత్కల సిందు జలిరను సింసినుటే గుణ రంగాభువం
భాజాతి స కిం న శాసికుకా కుంభ తాటి పరిరంభ సుఖనుభావం |
తవ కారణం శరణం కరవని నతమరవని నివాసి శివం
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 18 ||

తవ విమలేన్డుకులం వదనేన్డుమలం శకలం నను కులయతే
కిము పురుహుట పురిండుముఖి సుముఖిభిరసు విముఖిక్రియతే |
మమ తు మతం శివనమదనే భవతి క్ర్పాయ కిముట క్రియేట్
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 19 ||

అయి మయి దినదయలుతయ క్ర్పయైవ త్వయా భావితవ్యముమే
అయి జగతో జనని క్ర్పయాసి యథాసి తతానుమితసిరాటే |
యడుసితమత్ర భావత్యురారి కురుతడురుతపమపకురుటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 20 ||

~ ఇతి శ్రీ
మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం సంపూర్ణం ~

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ దుర్గా దేవిశ్రీ దుర్గా దేవి

దుర్గతులను నివారించే మహాశక్తి స్వరూపముగా అమ్మవారు నవరాత్రులలో అష్టమి తిథిలో దుర్గాదేవిగా దర్శనమిస్తుంది. ఈ అవతారములో అమ్మ దుర్గముడనే రాక్షసుడిని సమ్హరించినట్లు పురాణములు చెబుతున్నాయి.

పంచప్రకృతి స్వరూపములలో ప్రధమమైనది దుర్గారూపము.  భవబంధాలలో చిక్కుకున్న మానవుడిని ఈ మాత అనుగ్రహించి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. కోటి సూర్య ప్రభలతో వెలుగొందే అమ్మను అర్చిస్తే శత్రుబాధలు తొలగిపోతాయి. విజయము కలుగుతుంది. సకల గ్రహ దోషములు అమ్మను పూజించినంతమాత్రమునే ఉపశమింపబడతాయి. ఆరాధకులకు అమ్మ శీఘ్ర అనుగ్రహకారిణి.

పూజా విధానము: ఎర్రని బట్టలు పెట్టి, ఎర్రని అక్షతలతో, ఎర్రని పూలతో అమ్మని పూజించాలి.
మంత్రము: "ఓం దుం దుర్గాయైనమః" అనే మంత్రమును  పఠించాలి.
దుర్గా సూక్తము పారాయణ చేయవలెను.
దుర్గా, లలితా అష్టోత్తరములు పఠించవలెను.
నివేదన: పులగము నివేదన చెయ్యాలి.పులగము చేసే విధానము* * *


Image & Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanamu.

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి


 శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం
దాసీభూతసమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం
శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవద్బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం

కమలాలను రెండు చేతులతో ధరించి, అభయ వరద హస్త ముద్రలను ప్రదర్శిస్తూ, గజరాజు సేవిస్తుండగా శ్రీమన్మహాలక్ష్మీ రూపములో అమ్మ దర్శనమిస్తుంది. మహాలక్ష్మీదేవి సర్వమంగళకారిణి. ఐశ్వర్య ప్రదాయిని. అష్టలక్ష్ముల సమిష్ఠి రూపమే మహాలక్ష్మి.

డోలాసురుడనే రాక్షసుడను సంహరించిన దేవత.శక్తి త్రయములో అమ్మ మధ్యశక్తి. ఈ దేవిని ఉపాసిస్తే ఫలితాలు శీఘ్రముగా కలుగుతాయని పురాణములు చెబుతున్నాయి.

"యాదేవీ సర్వ భూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా" అంటే అన్ని జీవులలోనూ ఉండే లక్ష్మీ స్వరూపము దుర్గాదేవి అని చండీస్తుతి చెబుతుంది. కనుక శరన్నవరాత్రులలో మహాలక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సర్వమంగళ మాంగల్యాలు కలుగుతాయి.

మంత్రము:
"ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మీ స్వాహా" అనే మంత్రమును 108 మార్లు జపించవలెను.
ఎరుపు రంగు పుష్పములతో అమ్మను పూజించవలెను.
లక్ష్మీ స్తొత్రములు పఠించవలెను. 

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకమ్ విషయ సూచిక నందు కనుగొనగలరు. 
లక్ష్మీ స్తోత్రము

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ సరస్వతీ దేవి

శ్రీ సరస్వతీ దేవి 
  శరన్నవరాత్రులలో మూలా నక్షత్రానికి ప్రత్యేక విశిష్టత ఉన్నది. చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి రూపములో దుర్గాదేవి దర్శనమిచ్చే పవిత్రమైన రోజు. బ్రహ్మ చైతన్య స్వరూపిణిగా సరస్వతీ దేవిని పురాణములు వర్ణిస్తున్నాయి. శ్వేత పద్మాన్ని ఆసనముగా అధీష్ఠించి వీణ, దండ, కమండలము, అక్షమాల ధరించి అభయ ముద్రతో భక్తుల అఙ్ఞాన తిమిరాలను ఈ దేవి సంహరిస్తుంది. వ్యాసభగవానుడు, వాల్మీకిమహర్షి, కాళిదాసు మున్నగు లోకోత్తర కవులకు, పురాణ పురుషులకు అమ్మ వాగ్వైభవమును వరముగా అందచేసింది. అమ్మను కొలిస్తే విద్యార్ధులకు చక్కని బుధ్ధిని వికాసము కలుగుతుంది. త్రిశక్తి స్వరూపములలో సరస్వతీదేవి మూడొవ శక్తిరూపము. సంగీత సాహిత్యములకు అమ్మ అథిష్టాన దేవత. సకల జీవుల జిహ్మాగ్రముపై అమ్మ నివాసము ఉంటుంది.      
దేవి, శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు, శ్రీ సరస్వతీ దేవి, 
Image & Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanamu

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ


శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ

దసరా నవరాత్రులలో నాలుగొవ రోజు అమ్మను శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరిగా అలంకరిస్తారు.

త్రిపురాత్రయములో రెండొవ శక్తి లలితా అమ్మవారు. దేవీ ఉపాసకులకు అమ్మ ముఖ్య దేవత. త్రిగుణాతీతమైన కామేశ్వర స్వరూపము. పంచదశాక్షరీ మహామంత్ర అధిష్టాన దేవతగా లలితాత్రిపురసుందరీ దేవిని ఆరాధిస్తారు. సకల లోకాతీతమైన కోమలత్వము కలిగిన మాతృమూర్తి అమ్మ.

చెరుకుగడ, విల్లు, పాశాంకుశాలను ధరించిన రూపములో, కుడివైపున లక్ష్మీదేవి, ఎడమవైపున సరస్వతీదేవి సేవలు చేస్తుండగా లలితాదేవి భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. దారిద్ర్య దుఃఖాలను తొలిగించి సకల ఐశ్వర్యాభీష్టాలను సిధ్ధింపజేస్తుంది. అమ్మ శ్రీవిద్యా స్వరూపిణి. సృష్ఠి, స్థితి సమ్హార రూపిణి.

కుంకుమతో నిత్యపూజలు చేసే సువాసినులకు తల్లి మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.

పూజా విధానము:
శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చన, లలితా అష్టోత్తరము చేయవలెను.

మంత్రము:
"ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః" అనే మంత్రము 108 మార్లు జపించవలెను.

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రము విషయ సూచిక నందు కనుగొనగలరు.

* * *Goddess Lalita, also known as Lalitha Tripura Sundari devi and the red Goddess, is one of the most powerful manifestations of Goddess Shakti. Goddess Shakti incarnated as Lalita to demolish the demon called Bhandasura. Bhandasura was a demon formed from the ashes of Manmadha or Kama deva, the God of Love and seduction.

Legend of Lalita avatara – Significance of Lalitha Tripura Sundari incarnation:
When Lord Shiva was performing severe Tapas (penance), Manmadha tried to disturb him by aiming the arrows of seduction. Lord Shiva was disturbed greatly and with a deep anger opened his third eye and destroyed Manmadha into ashes. Shiva Gana Sevaks collected the ashes of Kama Deva and drew a portrait of a man. With a single glance of Lord Shiva on that portrait of ashes, it came alive. As we know, Lord Shiva is called as Bhola Shankar, blessed the live form of the ashes, which became demon called Bhandasura.

Blessed by Lord Shiva, Bhandasura started to show his real characteristics of a demon. He harassed Sadhus (saints) and occupied all the lokas including Swarga Loka (the Heaven). To get rid of demon Bhanda, Lord Indra (the King of Gods and Swarga Adhipathi) observed a Yagna (sacrifice) to please the Mother Goddess. Pleased with Indras Yagna, Goddess Shakti appeared as Sri Lalitha Devi sitting on Sri Chakra.

Sri Lalitha Devi demolished the demon Bhandasura and his original form of Manmadha or Kama was restored. The whole episode of Lalita and Bhandasura is explained as ‘Bhandasura Vadha in Puranas.

Importance of Lalita Tripura Sundari:
Goddess Lalita represents the Panchabhuta (five basic elements) of the Universe. Panchabhutas are – air, water, fire, earth and space (Vayu, Jala, Agni, Bhumi and Akasha). Lalitha Devi is also associated with Sri Chakra, the ultimate Chakra representing the origin and existence of the universe.

Telugu Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam
English Content Courtesy: Hindupad

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీఅన్నపూర్ణాదేవి


శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి

దసరా ఉత్సవాలలో మూడోరోజు  అమ్మవారిని శ్రీఅన్నపూర్ణాదేవిగా అలంకరిస్తారు. సకల ప్రాణకోటికి జీవనాధారము అన్నము. అందుకే అన్నము పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారు. ఈ రూపములో అమ్మ రసపాత్రను ధరించి దర్శనమిస్తుంది. ఆదిభిక్షువైన ఈశ్వరుడికి భిక్ష పెట్టిన దేవత అన్నపూర్ణాదేవి. ఈమెను ధ్యానిస్తే మేధాశక్తి వృధ్ధి చెందుతుంది. మథుర భాషణ, సమయ స్పూర్థి, వాక్శుధ్ధి, భక్తిశ్రధ్ధలు, ఐశ్వర్యము కలుగుతాయి. మానవుణ్ణి సకల సంపూర్ణిడిగా ఈ దేవి అనుగ్రహిస్తుంది. ప్రపంచ సృష్ఠి పోషకురాలు "అమ్మ" అనే అంతరార్థం ఈ అవతారములో కనిపిస్తుంది. అమ్మ ధరించిన రసపాత్ర అక్షయ శుభాలను అందిస్తుంది. బుధ్ధి, ఙ్ఞానాలను ఈ తల్లి వరములుగా ఇస్తుంది. పరిపూర్ణ భక్తితో తనను కొలిచే భక్తుల పోషణాభారము అమ్మ వహిస్తుందని ఆర్షవాక్యము.


పూజా విధానము
పుష్పములు: అమ్మను తెల్లని పుష్పాములతో పూజించాలి.
మంత్రము: హ్రీం శ్రీం క్లీం ఓం నమో భగవత్యన్నపూర్ణేశి మమాభిలషిత  మహిదేవ్యన్నం స్వాహా అనే మంత్రము జపించాలి.
నివేదన: దధ్యన్నము, కట్టెపొంగలి
పారాయణ: అన్నపూర్ణ అష్టోత్తరము, స్తోత్రములు

శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టకము విషయసూచిక నందు కనుగొనగలరు.

* * *

కట్టెపొంగలి చేసే విధానము:
Link for the recipe from Gayatri Vantillu


దద్దోజనము చేసే విధానము:
Link for the recipe from Gayatri Vantillu


* * *
Courtesy:
Annapoorna Devi Image & Content: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ గాయత్రీ దేవిశ్రీ గాయత్రీ దేవి
ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళచ్ఛాయై ర్ముఖై స్త్రీక్షణైః
ర్యుక్తామిందు నిబద్దరత్నమకుటాం తత్వార్థ వర్ణాత్మికాం
గాయత్రీం వరదాభయాంకుశకశాశ్శుభ్రం కపాలం గదాం
శంఖం చక్రమధార వింద యుగళం హస్తైర్వహం తీం భజే   

శరన్నవరాత్రులలో మూడొవ రోజు అమ్మ గాయత్రీ దేవిగా దర్శనమిస్తుంది.

సకల వేద స్వర్రొపం గాయత్రీ దేవి. అన్ని మంత్రాలకు మూలశక్తి గాయత్రీ దేవి. ముక్త, విద్రుమ, హేమ, నీల, ధవళ వర్ణాలు కలిగిన ఐదు ముఖాలతో శంఖం, చక్ర, గద, అంకుశం ధరించి దర్శనమిస్తుంది. ఆది శంకరులు గాయత్రీదేవిని అనంత శక్తి స్వరూపముగా అర్చించారు. ప్రాతః కాలములో గాయత్రిగానూ, మధ్యాహ్న కాలములో సావిత్రిగాను, సాయం సంధ్యలో సరస్వతిగానూ ఈమె ఉపాసకులతో ఆరాధనలు అందుకుంటుంది. ముఖములో అగ్ని, శిరస్సులో బ్రహ్మ, హృదయములో విష్ణువు, శిఖపై రుద్రుడు కొలువుంటారని పురాణములు చెబుతున్నాయి.   గాయత్రీదేవిని ధ్యానిస్తే అనంత మంత్ర శక్తి కలుగుతుంది. గాయత్రీ ఉపాసన వలన బుద్ధి తేజొవంతము అవుతుంది. గాయత్రీ మంత్రజపము చతుర్వేద పారాయణ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.

గాయత్రీ స్తోత్రములు పారాయణ చేసి అల్లపు గారెలు నివేదన చేయాలి.    

Image and Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devastanam

శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రము


 శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రము

కదంబవన చారిణీం మునికదంబకాదంబినీం
నితంబజితభూధరాం సురనితంబనీసేవితాం
నవాంబురుహలోచనాం అభినంబుదశ్యామలాం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం
మహార్హమణిహారిణిం ముఖసముల్లసద్వాసినీం
దయావిభవకారిణీం విశదలోచనీం చారిణీం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా
కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా
మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా
కయాపి ఘనలీలయా కవచితా వయం శిలయా

కదంబవనమధ్యగాం కనకమండలోపస్థితాం
షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీం
విడంబితజపారుచిం వికచచంద్రచూడామణిం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం
కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీం
మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసమ్మోహినీం
మతంగమునికకన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే

స్మరేత్ర్పథమపుష్పిణీం రుధిరబిందునీలాంబరాం
గృహీతమధుపాత్రికాం మధువిఘూర్ణనేత్రాంచలాం
ఘన స్తనభరోన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

సకుంకుమవిలేపనా మళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షేణాం శరచాప పాశాంకుశాం
ఆశేషజనమోహినీ మరుణ మాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభసురాం జపవిదౌస్మరేదంబికం

పురందరపురంధ్రికాచికురబంధ సైరంధ్రికాం
పితామహపతివ్రతాం పటుపటీర చర్చారతాం
ముకుంద రమణీమణీల సదలంక్రీయాకారిణీం
భజామి భువనాంబికాం సురవధూటికాచేటికాం

~ ఇతి శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ~


శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవిశ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి

హ్రీంకారాసన గర్భితానల శిఖాం సౌఃక్లీం కళాంబిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబర ధారిణీం వరసుధాదౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం
వందే పుస్తక పాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం
తాంగౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర కళాంశ్రీచక్ర సంచారిణీమ్

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములలో రెండొవ రోజు దుర్గమ్మ బాలత్రిపుర సుందరిగా దర్శనమిస్తుంది. త్రిపురిని భార్య త్రిపుర సుందరీ దేవి, అంటే ఈశ్వరుడి భార్య అయిన గౌరీదేవి అని అర్థము. మనస్సు, బుధ్ధి, చిత్తము, అహంకారము త్రిపుర సుందరీదేవి అధీనములో ఉంటాయి. అభయహస్త ముద్రతో, అక్షమాల ధరించిన అమ్మను ఆరాధిస్తే మనో వికారాలు తొలగిపోతాయి. నిత్య సంతోషము కలుగుతుంది. త్రిపుర సుందరీదేవి శ్రీ చక్రములోని త్రిపురాత్రయములో మోదటి దేవత. కనుక ఉపాసకులు త్రిపుర సుందరీదేవి అనుగ్రహము కోసము బాలార్చన చేస్తారు. సత్సంతానాన్ని అనుగ్రహించే దేవతగా త్రిపురసుందరీదేవి భక్తుల పూజలందుకుంటోంది. ఈ రోజు రెండు నుంచి పదేళ్ళలోపు బాలికలను అమ్మవారి స్వరూపముగా భావించి పూజ చేసి క్రొత్త బట్టలు పెట్టాలి.

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బాలా త్రిపుర సుందర్యైనమోనమః  అనే మంత్రాన్ని 108 మార్లు జపించాలి.

త్రిశతీ పారాయణ చేసి అమ్మవారికి పాయసము నివేదన చెయ్యలి.

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రము విషయ సూచిక నందు లభించును.
శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రము  విషయ సూచిక నందు లభించును.
బాలా స్తుతి

ఆయీ ఆనన్దవల్లీ అమృతకర తల్లీ ఆదిశక్తీ పరాయీ
మాయా మాయా స్వరూపీ స్ఫటికమణిమయీ మాతంగీ షడంగీ
ఙ్ఞానీ ఙ్ఞానస్వరూపీ నళిన పరిమళీ నాద ఓంకార యోగీ
యోగీ యోగాసనస్థా భువనవశకరీ సౌన్దరీ ఐం నమస్తే

బాలా మన్త్రే  కటాక్షీ మమహృదయసఖీ ముక్తభావ ప్రచండీ
వ్యాళీ యఙ్ఞోపవీతే వికట కటి తటీ వీరశక్తీ ప్రసాదీ
బాలే బాలేన్దుమౌళే మదగజభుజహస్తాభిషేక్త్రీ స్వతన్త్రీ
కాళీ త్వాం కాలరూపీ ఖగ గలన హృదీ, కారణీ క్లీం నమస్తే  

మూలాధారే మహిమ్నీ హుతవహనయనీ మూలమన్త్రీ త్రినేత్రీ
హరాః కేయూరవల్లీ అఖిలసుఖకరీ అంబికాయాః శివాయా
వేదే వేదాన్తరూపీ వితత ఘనతటీ వీరతన్త్రీ భవానీ
శౌరీ సంసార యోనీ సకల గుణమయీ తేద్య శ్రీం సౌః నమస్తే

ఐం క్లీం సౌః సర్వమన్త్రే మమ వరశుభకరీ అంగనా చేష్టితాయా
శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజముఖ్యైః దినకర కిరణైః జ్యోతిరూపే శివాఖ్యే
హ్రీం మ్రీం హ్రూం హేమవర్ణే హిమకరకిరణా భాసమానేన్దుచూడే
క్షాం క్షీం క్షూం క్షౌమవాసే సకల జయకరీ శక్తి బాలే నమస్తే  

* * *

శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

కదంబవన చారిణీం మునికదంబకాదంబినీం
నితంబజితభూధరాం సురనితంబనీసేవితాం
నవాంబురుహలోచనాం అభినంబుదశ్యామలాం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం
మహార్హమణిహారిణిం ముఖసముల్లసద్వాసినీం
దయావిభవకారిణీం విశదలోచనీం చారిణీం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా
కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా
మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా
కయాపి ఘనలీలయా కవచితా వయం శిలయా

కదంబవనమధ్యగాం కనకమండలోపస్థితాం
షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీం
విడంబితజపారుచిం వికచచంద్రచూడామణిం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం
కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీం
మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసమ్మోహినీం
మతంగమునికకన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే

స్మరేత్ర్పథమపుష్పిణీం రుధిరబిందునీలాంబరాం
గృహీతమధుపాత్రికాం మధువిఘూర్ణనేత్రాంచలాం
ఘన స్తనభరోన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

సకుంకుమవిలేపనా మళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షేణాం శరచాప పాశాంకుశాం
ఆశేషజనమోహినీ మరుణ మాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభసురాం జపవిదౌస్మరేదంబికం

పురందరపురంధ్రికాచికురబంధ సైరంధ్రికాం
పితామహపతివ్రతాం పటుపటీర చర్చారతాం
ముకుంద రమణీమణీల సదలంక్రీయాకారిణీం
భజామి భువనాంబికాం సురవధూటికాచేటికాం

ఇతి శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం
* * * 
  

*-> మంత్రములు గురుముఖముగా అభ్యసించి జపించవలెను. ఈనాటి సమాజములో మంత్రములకు గోప్య స్థితి కరువై విరివిగా పుస్తకములలో లభ్యమవుతున్నాయి. పుస్తకములలో ముద్రించారుకదా అని జపించటము మొదలు పెడితే అపస్వరములు దొర్లి సాధకునకు చెడు ప్రభావము కలిగే ప్రమాదము ఉన్నది. కనుక మంత్రములు తప్పనిసరిగా గురుముఖముగా అభ్యసించి జపించవలెను. నా వాక్యములు పరుషముగా అనిపించినచో క్షమతుల్యుడను. 
Image & Content Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam

బాలా స్తుతిబాలా స్తుతి

ఆయీ ఆనన్దవల్లీ అమృతకర తల్లీ ఆదిశక్తీ పరాయీ
మాయా మాయా స్వరూపీ స్ఫటికమణిమయీ మాతంగీ షడంగీ
ఙ్ఞానీ ఙ్ఞానస్వరూపీ నళిన పరిమళీ నాద ఓంకార యోగీ
యోగీ యోగాసనస్థా భువనవశకరీ సౌన్దరీ ఐం నమస్తే

బాలా మన్త్రే  కటాక్షీ మమహృదయసఖీ ముక్తభావ ప్రచండీ
వ్యాళీ యఙ్ఞోపవీతే వికట కటి తటీ వీరశక్తీ ప్రసాదీ
బాలే బాలేన్దుమౌళే మదగజభుజహస్తాభిషేక్త్రీ స్వతన్త్రీ
కాళీ త్వాం కాలరూపీ ఖగ గలన హృదీ, కారణీ క్లీం నమస్తే  

మూలాధారే మహిమ్నీ హుతవహనయనీ మూలమన్త్రీ త్రినేత్రీ
హరాః కేయూరవల్లీ అఖిలసుఖకరీ అంబికాయాః శివాయా
వేదే వేదాన్తరూపీ వితత ఘనతటీ వీరతన్త్రీ భవానీ
శౌరీ సంసార యోనీ సకల గుణమయీ తేద్య శ్రీం సౌః నమస్తే

ఐం క్లీం సౌః సర్వమన్త్రే మమ వరశుభకరీ అంగనా చేష్టితాయా
శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజముఖ్యైః దినకర కిరణైః జ్యోతిరూపే శివాఖ్యే
హ్రీం మ్రీం హ్రూం హేమవర్ణే హిమకరకిరణా భాసమానేన్దుచూడే
క్షాం క్షీం క్షూం క్షౌమవాసే సకల జయకరీ శక్తి బాలే నమస్తే  

* * *
Image Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam

శ్రీ దుర్గాష్టకమ్

శ్రీ దుర్గాష్టకమ్

ఉద్వపయతునశ్శాక్తి మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్
తత్త్వం యస్యమహత్సూక్ష్మం మానన్దోవేతి సంశయః

ఙ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా
యదిస్వ స్య స్వరూపేణ వైశిష్ట్యమనవస్ధీతిః

దుర్గే భర్గ సంసర్గే సర్వభూతాత్మవర్తనే
నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే నిత్యానందపదేశివా

శివా భవాని రుద్రాణి జీవాత్మపరిశోధినీ
అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ పాహిమాం పాహిమాం శివా

దృశ్యతేవిషయాకారా గేహణే స్మరణే చధీః
ప్రఙ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య మేవం సాక్షాత్ ప్రదృశ్యతే

పరిణామో యథా స్వప్నః సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః
జాగ్రత్ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా త్తథేశ్వర మహాచితః

వికృతి స్సర్వ భూతాని ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా
సతః పాదస్తయోరాద్యా త్రిపాదీణీయతేపరా

భూతానామాత్మనస్సర్గే సంహృతౌచతథాత్మని
ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా సఙ్కల్పానారా యథామతిః

ఫలశృతిః
యశ్చాష్టక  మిదం పుణ్యం పాత్రరుథాయ మానవః
పఠేదనన్యయా భక్త్యా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ 

Image Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు - శ్రీ స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గా దేవిశ్రీ స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గా దేవి

శరన్నవరాత్రులలోని మొదటి  రోజు దేవిని పసుపు రంగు దుస్తులతో అలంకరిస్తారు. నవరాత్రి అలంకారాలలో తొలి రోజునే కనకదుర్గా దేవిని దర్శించుకున్నవారికి దారిద్ర్య బాధలు మటుమాయము అవుతాయని భక్తుల నమ్మకము.

అమ్మలఁ గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పె
ద్దమ్మ సురారులమ్మ కడు పాఱడిపుచ్చి నయమ్మ తన్ను లో
నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడియమ్మ దుర్గ మా
యమ్మ కృపాబ్ధి యీపుత మహత్త్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.

అశ్వనీ నక్షత్రంతో కూడిన పౌర్ణమి కల మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం, శరదృతువు ఈ నెలతో ప్రారంభం అవుతుంది. ఆశ్వీయుజ శుద్ధ పాడ్యమి మొదలు దశమి వరకు ఈ దసరా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాలు దేశమంతటా భిన్నభిన్న పద్ధతుల్లో జరుగుతాయి. తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది అలంకారాలలో దేవిని పూజిస్తారు. అందువల్ల ఇది దేవీ నవరాత్రులుగా వ్యవహారంలోకి వచ్చింది. అలాగే శరదృతువులో జరుపుకుంటారు కనుక శరన్నవరాత్రులని కూడా అంటారు. ఆశ్వీయుజ శుద్ధ పాడ్యమి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో మొదటి రోజు దుర్గమ్మ స్వర్ణ కవచలంకృత దుర్గాదేవిగా దర్శనమిస్తుంది. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో మొదటి రోజు అమ్మవారికి కేసరి నైవేద్యం చెయ్యాలి. 

విజయానికి గుర్తుగా జరుపుకునే పండుగలలో దేవీ నవరాత్రులు అత్యంత ప్రధానమైనవి. శరదృతువులో ఆశ్వియుజ శుధ్ధ పాడ్యమి నుండి నవమి వరకు ఈ వేడుకలు జరుగుతాయి. దేవి అంటే త్రిమూర్తుల తేజం కలగలిసిన మహాశక్తి. విజయవాడ కనకదుర్గ అలంకారాలే రాష్ట్రములోని మిగతా ప్రాంతాలలో కూడా అనుసరిస్తారు.

ఎన్ని కథలున్నా కనకదుర్గగా ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దేవికి శరన్నవరాత్రుల పేరిట దసరా తొమ్మిది రోజులు ఉత్సవములు నిర్వహించడము అనాదిగా వస్తున్న ఆచారము. ఈ తొమ్మిది రోజులు దేవి ఒక్కో అలంకారముతో భక్తులకు దర్శనమిస్తింది.


శ్రీ దుర్గాష్టకమ్

ఉద్వపయతునశ్శాక్తి మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్
తత్త్వం యస్యమహత్సూక్ష్మం మానన్దోవేతి సంశయః

ఙ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా
యదిస్వ స్య స్వరూపేణ వైశిష్ట్యమనవస్ధీతిః

దుర్గే భర్గ సంసర్గే సర్వభూతాత్మవర్తనే
నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే నిత్యానందపదేశివా

శివా భవాని రుద్రాణి జీవాత్మపరిశోధినీ
అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ పాహిమాం పాహిమాం శివా

దృశ్యతేవిషయాకారా గేహణే స్మరణే చధీః
ప్రఙ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య మేవం సాక్షాత్ ప్రదృశ్యతే

పరిణామో యథా స్వప్నః సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః
జాగ్రత్ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా త్తథేశ్వర మహాచితః

వికృతి స్సర్వ భూతాని ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా
సతః పాదస్తయోరాద్యా త్రిపాదీణీయతేపరా

భూతానామాత్మనస్సర్గే సంహృతౌచతథాత్మని
ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా సఙ్కల్పానారా యథామతిః

ఫలశృతిః
యశ్చాష్టక  మిదం పుణ్యం పాత్రరుథాయ మానవః
పఠేదనన్యయా భక్త్యా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ 


  Image Courtesy: Sri Durga Malleswara Swamy Devasthanam
  Content Courtesy: teluguone.com 

   జయ మంత్రము

   జయ మంత్రము 
   జయ త్యతిబలో రామో లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః
   రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవే ణాభిపాలితః
   దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
   హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః

   న రావణ సహస్రం మే యుధ్ధే ప్రతిబలం భవేత్
   శిలాభి స్తు ప్రహరతః పాదపై శ్చ సహస్రశః 
   అర్దయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలీం
   సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్

   వేఙ్కటేశ హరె   19 VENKATESA HARE....

   వేఙ్కటేశ హరె

   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

   తిరుపతి పుర వాసా గోవింద హరె వేఙ్కటగిరి నిలయ గోవింద హరె
   సప్తగిరివర హరే గోవింద హరె ఆనందనిలయ హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

   కంజదళనేత్రా గోవింద హరె కస్తూరితిలక ధర గోవింద హరె
   కందర్పజనక హరే గోవింద హరె కమనీయరూప హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  

   మాధవ కేశవ హే గోవింద హరె మంగళరూప హరే గోవింద హరె
   ముక్తిప్రద శ్రీహరే గోవింద హరె మమకార హర హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే   

   అచ్యావతార హరే గోవింద హరె ఆదిమ పురుష హరే గోవింద హరె 
   అలమేలుమంగాపతే గోవింద హరె అద్భుత రూప హరే గోవింద హరె 
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే 

   నారద వినుత హరే గోవింద హరె అన్నమయ్య నుత హే గోవింద హరె
   త్యాగరాజస్తుతహే గోవింద హరె రామదాస నుత హే గోవింద హరె  
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే  గోవింద హరె

   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె 
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె
   వేఙ్కటేశ హరే గోవింద హరె శ్రీనివాస హరే గోవింద హరె

   గానము: శ్రీ ఆనంద భట్టార్ 

   అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా


   17 ACHUTHA SRI VEN...

   అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా

   అచ్యుత శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   అనంతా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   కేశవా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   మాధవా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   వామనా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   శ్రీధరా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   నారాయణా వేఙ్కటేశా...     

   హృశీకేశా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పద్మనాభా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   దామోదరా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   ప్రద్యుమ్నా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   త్రివిక్రమా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   విరూపాక్ష శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   విశ్వేశా వేఙ్కటేశా... 

   విశ్వప్రాణా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   విభవా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   విష్ణో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   సహిష్ణో శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   స్వయంభో వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   సంపూర్ణా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   సాద్యాయా వేఙ్కటేశా ...

   పరమాత్మా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   విరూపాక్షా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   విశ్వేశా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   విరాడ్వపో శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   శేషశయనా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   శేషకృత్వా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   జిష్ణో శ్రీ వేఙ్కటేశా...  

   వనజనాభా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   వాసుదేవా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   వామనా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   వర్ణా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   వర్నిః ప్రియా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   విగ్రహా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   వర్నితేజా వేఙ్కటేశా...      

   అమృతాంశో వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   అనఘా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   ఆత్మీయా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   అభయప్రదా శ్రీ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   అక్షయా శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   ఆయుఃప్రదా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   ఆనందా వేఙ్కటేశా...        

   పరమాత్మా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పరంజ్యోతే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   పరేషా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పరాత్పరా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   పరిపూర్ణా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పవిత్రా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   ప్రద్యుమ్నా వేఙ్కటేశా...      

   మహానందా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   మహాశూరా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   మహాక్రోధా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   మహాశాంతా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   మహాజ్వాలా వేఙ్కటేశా  ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   మహాగుణా శ్రీనివాసా  ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   మంత్రాంగా వేఙ్కటేశా...   


   కాలాంతకా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   కచ్ఛపాంగా శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   కామపాలా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా 
   కపర్థే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   కామితప్రద వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా  
   కపలాపతే శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   కాలమేఘా వేఙ్కటేశా...


   పక్షివాహన వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పాపనాశక శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   పశుపాలకా వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పరశురామ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   పతితపావన వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ శ్రీనివాసా
   పార్థప్రియ శ్రీనివాసా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా


   ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా
   ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా ఓం నమో శ్రీ వేఙ్కటేశా

   గానము: శ్రీ ఆనంద భట్టార్


      

   శ్రీ వేఙ్కటేశ్వర సర్వస్వము

   SRI VENKATESWARA S...

   శ్రీ వేఙ్కటేశ్వర సర్వస్వము

   గోవింద వేఙ్కటేశ గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశ గోవింద శ్రీనివాసా

   తిరుమల తిరుపతి శ్రీనారాయణ గోవింద వేఙ్కటేశ
   కలియుగ వరదా కామిత ఫలదా గోవింద శ్రీనివాసా
   వరాహ క్షేత్ర వాస శ్రీపతే గోవింద వేఙ్కటేశ
   వల్మీక దహే వాసుదేవ శ్రీ గోవింద శ్రీనివాసా
   వకుళమాలిక సుపుత్ర శ్రీ హరే  గోవింద వేఙ్కటేశ
   పద్మావతీ మానసచోర  గోవింద శ్రీనివాసా
   ఆకాశరాజ జామాత శ్రీ  గోవింద వేఙ్కటేశ
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   శ్రీ శేషశైల శిఖర నివాస గోవింద వేఙ్కటేశ
   కమనీయ దివ్య గరుడాద్రి వాస గోవింద శ్రీనివాసా
   శ్రీ వేఙ్కటాద్రి చిన్మయ రూప గోవింద వేఙ్కటేశ
   నారాయణాద్రి శిఖర నివాసా  గోవింద శ్రీనివాసా
   వృషభాద్రి వాస ఋషిజన వందిత  గోవింద వేఙ్కటేశ
   వృషాద్రి వాసా వేఙ్కట రమణ గోవింద శ్రీనివాసా 
   అంజనాద్రీశ ఆర్షిత వత్సల  గోవింద వేఙ్కటేశ
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   వజ్ర ఖచిత మణిమయ మకుటధర  గోవింద వేఙ్కటేశ
   విశేషకర్ణాభరణ భూషిత గోవింద శ్రీనివాసా
   శంఖచక్ర ధర వర చతుర్భుజ  గోవింద వేఙ్కటేశ
   సహస్ర లక్ష్మీ మాలా భూషణ గోవింద శ్రీనివాసా
   సాలగ్రామ సుమాలా విలసిత గోవింద వేఙ్కటేశ 
   నాగాభరణ నాగేంద్ర శయన గోవింద శ్రీనివాసా
   అఖిలాభయకర ఆనంద నిలయ గోవింద వేఙ్కటేశ
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   సుప్రభాత సేవా వైభవ  గోవింద వేఙ్కటేశ
   సహస్రనామార్చన సంతోష గోవింద శ్రీనివాస
   నిత్య కల్యాణ ఉత్సవ ప్రియ గోవింద వేఙ్కటేశ
   సహస్రదీపాలంకార ప్రియ  గోవింద శ్రీనివాస
   తోమాలసేవా తోషిక హృదయ గోవింద వేఙ్కటేశ
   సహస్ర కలశాభిషేక ప్రియా  గోవింద శ్రీనివాస
   ఏకాంత సేవా శ్రీకాంత లోల గోవింద వేఙ్కటేశ
   సర్వదర్శన ప్రియ సర్వేశ  గోవింద శ్రీనివాస
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   శుక్రవాసర అభిషేక ప్రియా గోవింద వేఙ్కటేశ
   నేత్రదర్శన నందిత లోకా  గోవింద శ్రీనివాసా
   పవిత్రోత్సవ ప్రణయ పావన  గోవింద వేఙ్కటేశ
   తెప్పొత్సవ ప్రియ వటపత్ర శయన  గోవింద శ్రీనివాసా
   ఆనివరాస్థాన ఉత్సవ ప్రియ  గోవింద వేఙ్కటేశ
   పద్మావతీ పరిణయ నిరతా గోవింద శ్రీనివాసా
   పుష్పయాగ పరిపూర్ణ పరిమళా  గోవింద వేఙ్కటేశ
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   పూలంగి సేవా పూర్ణ మనోరథ గోవింద వేఙ్కటేశ
   వసంతొత్సవానంత ప్రశాంత గోవింద శ్రీనివాసా
   డోలోత్సవ లీలా విలాసిత గోవింద వేఙ్కటేశ
   నిజపాద పద్మ దర్శన నిరతా గోవింద శ్రీనివాసా
   జ్యేష్ఠాభిషేక దేదీప్యమాన గోవింద వేఙ్కటేశ
   పారువేటాక్ష ఉత్సవ ప్రియా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   బ్రహ్మోత్సవ వైభవ విభవాహరే గోవింద వేఙ్కటేశ
   శేషవాహనా విశేష విలసిత గోవింద శ్రీనివాసా
   గరుడ వాహన గజేంద్ర రక్షక గోవింద వేఙ్కటేశ
   సింహ వాహనా ప్రహ్లాద వరద గోవింద శ్రీనివాసా
   మోహిహీ వేష మోహన రూప గోవింద వేఙ్కటేశ
   సూర్యప్రభ వాహన సురంజిత గోవింద శ్రీనివాసా
   చంద్రప్రభ వాహన విరాజిత గోవింద వేఙ్కటేశ
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   కల్పవృక్ష వాహన కామితార్థ గోవింద వేఙ్కటేశ
   సువర్ణమణిమయ రథ సురంజితా గోవింద శ్రీనివాసా
   హనుమద్‌వాహన ఆషితావన గోవింద వేఙ్కటేశ
   సర్వభూపాల వాహన ప్రియ గోవింద శ్రీనివాసా
   రథోత్సవ ప్రియ రంగనాథ శ్రీ గోవింద వేఙ్కటేశ
   అశ్వవాహనా అనశ్వరేశ్వర గోవింద శ్రీనివాసా
   చక్రస్నాన సమస్త పాప హర గోవింద వేఙ్కటేశ
   సకల లోక కల్యాణ కారక గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా
   గోవింద వేఙ్కటేశా గోవింద శ్రీనివాసా

   * * *

   గానము: శ్రీ ఆనందభట్టార్ 

   గోవింద నామములు   15 GOVINDA NAAMALU...

   గోవింద నామములు

   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

   వేఙ్కటరమణా గోవిందా వైకుంఠనిలయ గోవిందా
   వరాహగిరివర గోవిందా వాసుదేవ కృష్ణ గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

   కలియుగ వరదా గోవిందా కామిత ఫలదా గోవిందా
   కరుణా సాగర గోవిందా కమనీయ రూప గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   శంఖచక్రధర గోవిందా   సేవకపాలక గోవిందా 
   సరసిజనేత్రా గోవిందా  సంస్కృతనామ గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   నారాయణ హరి గోవిందా నయన మనోహర గోవిందా
   నళినదలేక్షణ గోవిందా నందకధరశ్రీ గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   వజ్రమకుటధర గోవిందా వాంఛితఫలదా గోవిందా
   వసుధారక్షక గోవిందా వారిధిశయనా గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   శ్రీశైలవాసా గోవిందా శ్రీభూనీలా గోవిందా 
   శ్రీదేవీప్రియ గోవిందా శ్రీలక్ష్మీప్రియ గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   శాంతాకారా గోవిందా శాంఘధరశ్రీ గోవిందా
   శతృ వినాశక గోవిందా శశివదన హరె గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   ప్రణవ స్వరూపా గోవిందా ప్రణతార్ధిహరా గోవిందా
   పురాణ పురుషా గోవిందా పుష్కరాక్ష హరే గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   అప్రమేయ హరే గోవిందా అనిరుధ్ధ హరే గోవిందా
   అంజనగిరివర గోవిందా అమర ప్రభొ హరె గోవిందా  
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   పద్మనాభ హరె గోవిందా పరమపవిత్ర గోవిందా
   పంకజనాభా గోవిందా ప్రహ్లాదవరద గోవిందా  
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   ఓంకార రూపా గోవిందా శక్తిస్వరూపా గోవిందా
   ముక్తిదాయకా గోవిందా మురహర నగధర గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   వైకుంఠవాస గోవిందా వజ్రకవచధర గోవిందా
   వామన శ్రీధర గోవిందా వైదేహీప్రియ గోవిందా  
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   హే శ్రీ కృష్ణా గోవిందా హే శ్రీ రామా గోవిందా
   హే నృసింహా గోవిందా హే నారాయణా గోవిందా   
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   కరిరాజవరద గోవిందా ఖగరాజ గమన గోవిందా
   కాంచన గోపుర గోవిందా కవి పండిత నుత గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   బ్రహ్మాది వినుత గోవిందా సనకాదినుతా గోవిందా
   సరసిజ నేత్రా గోవిందా సంకీర్తన ప్రియ గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

   భోగీంద్ర శయన గోవిందా భవరోగ వైద్య గోవిందా
   భక్తజన ప్రియ గోవిందా బదరీ నిలయా గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

   ఆపద్బాంధవా గోవిందా అనాధరక్షక గోవిందా 
   అహిశయన హరే గోవిందా అంబుజ లోచన గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   వకుళాత్మజ హరె గోవిందా వసుదేవ తనయ గోవిందా
   వారిధిశయనా గోవిందా వానర సన్నుత గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   ఆదిమ పురుష గోవిందా ఆనంద నిలయ గోవిందా
   అమరేంద్రవినుత గోవిందా ఆశ్రిత వత్సల గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

   దయా సముద్రా గోవిందా దైవశిఖామణి గోవిందా
   దనుజ మర్ధనా గోవిందా ధరణీధర హరే గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా 

   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా
   గోవిందా  గోవిందా తిరుమల తిరుపతి గోవిందా

   గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా

   * * *

   గానము: శ్రీ ఆనంద భట్టార్
   చిత్రము: ISKCON

   అక్షర మాలలో శ్రీమాతా   అక్షర మాలలో శ్రీమాతా

   ఖిలాండేశ్వరి  శ్రీమాతా
   ది పరాశక్తి శ్రీమాతా
   ఇంగితాదాయిని శ్రీమాతా
   శ్వర ప్రేరణి శ్రీమాతా
   మేశవల్లభ శ్రీమాతా

   హాతీత శ్రీమాతా
   గ్వేద ప్రియ శ్రీమాతా
   షిపూజితవే శ్రీమాతా
   క్కడ చూతునే శ్రీమాతా
   మని కొలుతునే శ్రీమాతా

   ఐంద్ర వాహిని శ్రీమాతా
   శ్వర్యదాయిని శ్రీమాతా
   ఓంకార రూపిణి శ్రీమాతా
   దార్య నిలయ శ్రీమాతా
   అండపిండముల శ్రీమాతా
   వరించింతివే శ్రీమాతా

   రిపురవాసిని  శ్రీమాతా
   ఖండేందు శేఖరీ శ్రీమాతా
   ణేశ మాతా శ్రీమాతా
   ఘంటాధారిణి శ్రీమాతా
   ఙ్ఞానరూపిణి శ్రీమాతా

   చండనాశిని శ్రీమాతా
   చాముండేశ్వరి శ్రీమాతా
   చారుహాసిని శ్రీమాతా
   ఛందస్సారా శ్రీమాతా
   జాహ్నవి రూపిణి శ్రీమాతా
   ఝంకార ధ్వని శ్రీమాతా

   వర్గ రూపిణి శ్రీమాతా
   డామరి ఢాకిని శ్రీమాతా

   పనోడుపవే శ్రీమాతా
   దారిద్ర్యనాశిని శ్రీమాతా
   దారిచూపవే శ్రీమాతా
   నప్రదాయిని శ్రీమాతా
   నాదరూపిణి శ్రీమాతా

   పంకజలోచని శ్రీమాతా
   రమానంద శ్రీమాతా
   లప్రదాయిని శ్రీమాతా
   బాలాజననీ శ్రీమాతా
   భైరవపూజిత శ్రీమాతా
   ద్రకాళికా శ్రీమాతా
   మంజుల రూపిణి శ్రీమాతా
   హిష మర్దిని శ్రీమాతా
   మంజుల భాషిణి శ్రీమాతా
   మంత్ర పురీశ్వరీ శ్రీమాతా

   ఙ్ఞరూపిణి శ్రీమాతా
   యాగ రక్షకీ శ్రీమాతా
   రాకేందువదనే శ్రీమాతా
   రాక్షస నాశిని శ్రీమాతా
   లోభనాశిని శ్రీమాతా
   వాంఛిత దాయిని శ్రీమాతా

   శంకర తోషిణి శ్రీమాతా
   ర్మదాయిని శ్రీమాతా
   శంభుమోహిని శ్రీమాతా
   ణ్ముఖ జననీ శ్రీమాతా
   సాకారప్రియ శ్రీమాతా

   ర్వాంగ సుందరి శ్రీమాతా
   ర్వానవద్యా శ్రీమాతా
   కారార్థా శ్రీమాతా
   విర్భోక్త్రీ  శ్రీమాతా
   హ్రీంకార రూపిణి శ్రీమాతా

   హ్రీంకార శారిక శ్రీమాతా
   క్షరాక్షరాత్మికా శ్రీమాతా
   క్షీరాబ్ధి తనయా శ్రీమాతా
   శ్రీమాతా జై శ్రీమాతా
   శ్రీమాతా జై శ్రీమాతా

   రచన: బ్రహ్మశ్రీ వేణుగోపాలా శర్మ గారు 

   Sri Lalitaa Trisatee Stotram (English Version)


   Sri Ranganathan

   Sri Lalitaa Trisatee Stotram

   The famous Lalita Trishati stotra, which is a dialog between Lord Hayagreeva and Agastya in the brahmandapurana, holds one of the keys to the highly guarded Shodasakshari mantra of Devi, with which the coveted Shree Chakra is worshiped.

   After Hayageeva gave the Lalita sahasranama stotra, Rishi Agastya falls on his feet and requests him to reveal to him the secret of Shree Chakra worship. Hayageeva keeps quite. At that time the Devi herself appears and tells Hayagreeva that as Agastya and his wife Lopamudra are great devotees of her and deserve the secrets of the Trishati stotra. Then Hayagreeva teaches the following Lalita Trishati stotra to Agastya.

   Lalita Trishati Stotra or Lalitha Trisathi Stotram is contained in the chapter called Lalithopakyanam from Brahmanda Purana. Lalitha Trishati is a highly revered Sanskrit Stotra which addressed the 300 Divine Names of Goddess Lalitha or Goddess Parvathi Devi. Similar to Lalitha Sahasranamam, the Lalita Trishati Stotra features as a conversation between Sage Agastya and Lord Hayagriva (the avatar of Lord Vishnu with Horse Head).

   Lalita Trishathi Stotra is considered as the most secret of the stotras and describes the three hundred names of Goddess Lalitha. The unique composition of the stotra is that each twenty names of Lalita Trishati start from each of the 15 letters which forms the Pancha Dasakshari Mantra.

   Pancha Dasakshari Mantra is

   Ka- aa-ee-la-hrim
   Ha –sa-ka-ha-la-hrim
   Sa-ka-la-hrim

   Lalita Trishati Stotra Lyrics - 300 Divine Names of Goddess

   Nyasah

   Asya Sri Lalita Trishathi Stotra Maha Mantrasya
   Bhagavan Hayagreeva Rishi-hi
   Anustup Chandah
   Srilalita Maha Tripura Sundhari Devata
   Aiym Bijam
   Souh Saktihi
   Klim Kilakam
   Sri Lalita Maha Tripurasundari Prasadasiddhidvara Jape Viniyogaha

   Dhyanam

   Athi –madhura –chapa –hastha –aparimitha moda –bana sowbhagyam
   Aruna-athisaya-karuna-abhinava-kula sundharim vande

   Sri Hayagriva Uvacha:

   Kakara Roopa Kalyani Kalyana Guna Shalini
   Kalyana Shaila Nilaya Kamaniya Kalavathi
   Kamalakshi Kalmashagni Karunamritha Sagara
   Kadambha Kanana Vasa Kadamba Kusuma Priya
   Kandharpa Vidhya Kandharpa Janakapanga Veekshana
   Karpoora veedi Sorabhya Kallolitha Kakupthada
   Kali Dosha Hara Kanja Lochana Kamra Vigraha
   Karmadhi Sakshini Karayathree Karma Phala Pradha

   Eakara Roopa Eaka Ksharya Eka Aneka Akshra Krithi
   Ethath-Thathithya Nirdesya Ekananda -Chidakrithi
   Evamithyaagama Bodhya Eka Bhakthi Madarchida
   Ekagra Chitha Nirdyatha Eshana Rahi Dathrudha
   Ela Sugandhi Chikura Ena Kooda Vinasini
   Eka Bhoga Eka Rasa Ekaiswarya Pradayini
   Ekatha Pathra Samrajya Pradha Ekanda Poojitha
   Edhamana Prabha Ejadeneka Jagadeeswari
   Eka Veeradhi Samsevya Eka Prabhava Salinya

   Eekara Roopa Eesithri Eepsithartha-pradayini
   Eedrigithya Vi Nirdesya Eeswaratwa Vidhayini
   Eesanadhi Brahma Mayi Eesithwadh Ashta Siddhidha
   Eekshithri Eekshana Srushtanda Kotya Eeswara Vallabha
   Eeditha Eeswarardhanga Sareera Eesaadhi Devatha
   Eeswara Prerana Kari Eesa Thandava Sakshini
   Eeswaroth Sanga Nilaya Eedhi Badhaa Vinasini
   Eeha Virahitha Eesha Shakthi Eeshath Smithanana

   Lakara Roopa Lalitha Lakshmi Vani Nishevitha
   Laakhini Lalana Roopa Lasadh Dharadima Patala
   Lalanthika –Lasadh Bala Lalada Nayanarchidha
   Lakshanojwala Divyangi Laksha Kodyanda Nayika
   Lakshyartha Lakshanagamya Labdhakama Lathathanu
   Lalamara Jadhalika Lambi Muktha Lathanchitha
   Lambodhara Prasa Labhya Lajjadya Laya Varjidha

   Hreemgara Roopa Hreemgara Nilaya Hreem Pada Priya
   Hreem Kara Beejha Hreem Kara Manthra Hreem Kara Lakshana
   Hreemkara Japa Supreetha Hreemathi Hreemvibhushana
   Hreem Shila Hreem Padaradhya Hreem Garbha Hreem Padhabidha
   Hreemkara Vachya Hreemkara Poojya Hreem Kara Peediga
   Hreemkara Vedhya Hreemkara Chinthya Hreem Hreem Sareerini

   Hakara Roopa Hala Drith Poojitha Harinekshana
   Harapriya Hararadhya Haribrahmendra Vandhitha
   Haya Roodaa Sevithangri Hayamedha Samarchidha
   Haryaksha Vahana Hamsa Vahana Hatha Dhanava
   Hathyadi Papa Samani Harid Aswadhi Sewitha
   Hasthi Kumbhothunga Kucha Hasthi Krithi Priyangana
   Haridhra Kumkuma Digdha Haryaswadhya Amara Archidha
   Harikesa Sakhi Hadhi Vidhya Halaa Madhalasa

   Sakara Roopa Sar Vagna Sarvesi Sarva Mangala
   Sarva Karthri Sarva Bharthri Sarva Hanthri Sanathana
   Sarva Navadhya Sarvanga Sundari Sarva Sakshini
   Sarvathmika Sarva Sowkhya Dhatri Sarva Vimohini
   Sarvadhara Sarva Gatha Sarva Avaguna Varjitha
   Sarvaruna Sarva Maatha Sarva Bhooshana Bhooshitha

   Kakara Artha Kala Hanthri Kameshi Kamithartha Da
   Kama Sanjivini Kalya Kadina Sthana Mandala
   Kara Bhoru Kala Nadha Mukhya Kacha Jitambudha
   Kadakshyandhi-Karuna Kapali-Prana-Nayiga
   Karunya Vigraha Kantha Kanthi Dhootha Japavali
   Kalalapa Kambhu Kanti Kara Nirjitha Pallava
   Kalpa Valli Sama Bhuja Kasthuri Thilakanchitha

   Hakarartha Hamsa Gathi Haataka Abharnojjwala
   Haara Haari Kucha Bhoga Hakini Halya Varjitha
   Harithpathi Samaradhya Hatahthkara Hathasura
   Harsha Pradha Havirbhokthri Hardha Santhama Sapaha
   Halleesa Lasya Santhushta Hamsa Manthrartha Roopini
   Hanopadhana Nirmuktha Harshini Hari Sodhari
   Haha Hoohoo Mukha Sthutya Hani Vriddhi Vivarjitha
   Hayyangavina Hridhaya Harikoparunam Shuka

   Lakarakhya Latha Poojya Laya Sthith Udbaveswari
   Lasya Darshana Santhushta Labha Labha Vivarjitha
   Langye Tharagna Lavanya Shalini Laghu Siddhita
   Laksha Rasa Savarnabha Lakshmanagraja Poojitha
   Labhyethara Labdha Bhakthi Sulabha Langalayudha
   Lagna-Chamara-Hastha-Sri-Saradha-Parivijitha
   Lajjapada Samaradhya Lampata Lakuleshwari
   Labdha-Maana Labdha -Rasa Labdha Sampath Samunnadhi

   Hringarini Hrinkaradhi Hrim Madhya Hrim Shikhamani
   Hrim Kara Kundagni Shikha Hrim Kara Sasi Chandrika
   Hrimkara Bhaskara Ruchi Hrimkarambodha Chanchala
   Hrimkara Kandham Kurika Hrimkaraiga Parayana
   Hrim Kara Deergiga Hamsi Hrimkarodhyana Kekini
   Hrimkararanya Harini Hrimkaravaala Vallari
   Hrim Kara Panchara Sukhi Hrimkarangana Deepika
   Hrimkara Kandhara Simhi Hrimkarambhoja Bringika
   Hrimkara Sumano Maadhvi Hrimkara Tharu Manjari

   Sakarakhya Samarasa Sakalagama Samsthitha
   Sarva Vedantha Thatparya Bhoomi Sad Asada Asraya
   Sakhala Satchidananda Saadhya Sadgathi Dhayini
   Sanakathi Muni Dhyeya Sada Shiva Kudumbini
   Sakaladhishtana Roopa Sathya Roopa Samaa Krithi
   Sarva Prapancha Nirmathri Samanadhika Varjitha
   Sarvothunga Sanga Hina Saguna Sakaleshtada

   Kakarini Kavya Lola Kameshwara Manohara
   Kameswara Prana Nadi Kamesoth Sanga Vasini
   Kameshawara Alingathangi Kameshwara Sukha Pradha
   Kameshwara Pranayini Kameshwara Vilasini
   Kameshwara Thapa Siddhi Kameshwara Mana Priya
   Kameshwara Prana Nadha Kameshwara Vimohini
   Kameshwara Brahma Vidhya Kameshwara Graheswari
   Kameshwara Ahladhakaree Kameshwara Maheswari
   Kameshwari Kama Koti Nilaya Kamakshitharthada

   Lakarini Labdha Roopa Labhdha Di Labhdha Vanchitha
   Labhdha Papa Mano Dhoora Labhdha Ahankara Dhurghama
   Labhdha Shakthi Labhdha Deha Labdha Iswarya Samunnathi
   Labhdha Vriddhi Labhdha Leela Labhdha Yowana Shalini
   Labhdahika Sarvanga Soundarya Labhdha Vibrama
   Labhdha Raga Labhdha Pathi Labhdha Nanagama Sthithi
   Labhdha Bhoga Labhdha Sukha Labhdha Harshabhi Pooritha

   Hrimkara Moorthi Hrim Kara Soudha Shringa Kaphodhiga
   Hrim Kara Dughabdhi Sudha Hrimkara Kamalendhira
   Hrimkara Mani Deeparchi Hrimkara Tharu Sharika
   Hrimkara Petaka Mani Hrimkaradarsha Bimbhidha
   Hrinkara Kosasilatha Hrimkara Sthana Narthaki
   Hrimkara Shukthika Mukthamani Hrimkara Bodhitha
   Hrimkaramaya Sowarna Stambha Vidhruma Puthrika
   Hrimkara Vedhoupanishad Hrimkara Dwara Dakshina
   Hrimkara Nandhanarama Nava Kalpaga Vallari
   Hrimkara Himavath Ganga Hrimkararnava Kousthubha
   Hrimkara Manthra Sarwaswa Hrimkarapara Sowkhyadha

   Phala Sruthi

   After teaching Lalitha Trisathi Stotra, Lord Hayagriva told Sage Agasthya that by chanting Lalita Trishati just once will help one to attain peace of mind. Bu chanting this great stotra one can attain all those which can be attained only through Tantric practice. If a devotee chants Lalitha Trishati without any desire then Goddess Lalitha Devi will give him all what he needs by judging herself. Also, this is one powerful stotra which should never be chanted by anyone without honesty and devotion. If anyone chants like that then only negative results will be attained.

   1 Kakara Roopa - She who is like the alphabet ‘ka’-This alphabet ‘ka’ represents light-This is also the first letter of the Pancha dasakshari manthra

   2 Kalyani - She who makes good things to happen

   3 Kalyana- guna shalini - She who is personification of good qualities

   4 Kalyana shaila nilaya - She who resides at the peak of the mountain of good

   5 Kamaniya - She who is attractive

   6 Kalavathi - She in whom fine arts reside

   7 Kamalakshi - She who has lotus like eyes

   8 Kalmashagni - She who destroys sin(Kalmasha literally means dirt)

   9 Karunamritha sagara - She who is the sea of the nectar of mercy

   10 Kadambha kanana vasa - She who lives in the forest of Kadamba (a tree of heaven)

   11 Kadamba kusuma priya - She who likes the flowers of Kadamba
   (indicates mind with good thoughts)

   12 Kandharpa vidhya - She who is the holy knowledge worshipped by the God of love.

   13 Kandharpa janakapanga veekshana - She who created God of love by her sight

   14 Karpoora veedi kallolitha kakupthada - "She who fills all the world by the holy scent of chewing of betel leaf with ingredients like cardamom, nutmeg, mace, camphor, saffron etc"

   15 Kali dosha hara - She who destroys the bad effects of Kali (communal discord is also called kali)

   16 Kanja lochana - She who has eyes like lotus and Neelotpala flowers which are born in water. Or She who takes care of the universe by her mere vision.

   17 Kamra vigraha - She who has a mien which steals the mind

   18 Karmadhi sakshini - She who is the witness for action

   19 Karayathree - She who makes one do actions

   20 Karma phala pradha - She who gives fruits of actions

   21 Eakara Roopa - "She who is like the alphabet ‘ea’-Ea denotes the absolute truth, the brahma- This is also the second letter of the pancha dasakshari manthra"

   22 Eaka ksharya - She who is denoted by the holy letter ‘Om’

   23 Eka aneka akshra krithi - She who is personification of each alphabet as well as all alphabets

   24 Ethath-thathithya nirdesya - She who cannot be indicated as this or that

   25 Ekananda -chidakrithi - She who is personification of ultimate happiness and knowledge

   26 Evamithyaagama bodhya - She who is not indicated as ‘this’ by scriptures or she who is not described by scriptures

   27 Eka bhakthi madarchida - She who is being worshipped by those with one minded devotion

   28 Ekagra chitha nirdyatha - She who can only be meditated upon by fully concentrated attention (thought)

   29 Eshana rahi dathrudha - She who is supported by those without attachment (desire)

   30 Ela sugandhi chikura - She who has hairs with the sweet smell of cardamom

   31 Ena kooda vinasini - She who destroys bundles of sin

   32 Eka bhoga - She who enjoys all pleasures herself

   33 Eka rasa - She who is the essence of only love

   34 Ekaiswarya pradayini - She who gives the real and only asset ( the asset of salvation)

   35 Ekatha pathra samrajya pradha - She who gives you the power of the emperor of the world

   36 Ekanda poojitha - She who can be worshipped in absolute solitude

   37 Edhamana prabha - She who has the foremost luster

   38 Ejadeneka jagadeeswari - She who is the goddess of all the moving world

   39 Eka veeradhi samsevya - She who is being worshipped by valorous warriors first

   40 Eka prabhava salinya - She who has unmatchable riches

   41 Eekara Roopa - "She who is like the alphabet “ee”-ee denotes Shakthi , that which makes us all move-This is also the third letter of Pancha dasakshari manthra"

   42 Eesithri - She who eggs you do everything or She who is the motive force

   43 Eepsithartha-pradayini - She who gives that which is asked

   44 Eedrigithya vi nirdesya - She who cannot be indicated or limited by word “like this”- she who cannot be described by words

   45 Eeswaratwa vidhayini - She who gives you the feeling of God- she who makes you feel god like

   46 Eesanadhi brahma mayi - "She who is in the form of five gods viz brahma, Vishnu Rudra, Eesa, and Sadashiva"

   47 Eesithwadh ashta Siddhidha - She who gives the eight super natural powers

   48 Eekshithri - She who exists because of her will or she who is the witness

   49 Eekshana srushtanda kotya - She who creates billions of beings by her will

   50 Eeswara vallabha - She who is the consort of Eeswara ( God)

   51 Eeditha - "She who is praised in the holy books like Vedas, puranas etc"

   52 Eeswarardhanga sareera - She who is half the body of Eeswara

   53 Eesaadhi devatha - She who is the Goddess to the God(Eeswara)

   54 Eeswara prerana kari - She who make suggestions to the God (Eeswara)

   55 Eesa thandava sakshini - She who is the witness to the cosmic dance of God(Eeswara)

   56 Eeswaroth sanga nilaya - She who sits on the lap of the God(Eeswara)

   57 Eedhi badhaa vinasini - She who destroys unexpected calamities

   58 Eeha virahitha - She who does not have desire to attain the unattainable

   59 Eesha shakthi - She who is the power within of God(Eeswara)

   60 Eeshath smithanana - She who has a smiling face

   61 Lakara roopa - She who is the form of alphabet “la”- la denotes the wave which initiates wisdom-This is the fourth letter of pancha dasaakshari manthra

   62 Lalitha - She who is simplicity personified Or She who is like the mother who makes children happy by play acting

   63 Lakshmi Vani nishevitha - "She who is served by Lakshmi the goddess of wealth and Sarawathi , the goddess of knowledge"

   64 Laakhini - She who is easily approachable

   65 Lalana roopa - She who can be seen as goddess in all women

   66 Lasadh dharadima patala - She who is the colour of opened pomegranate flower

   67 Lalanthika –lasadh bala - She who has a shining forehead with the beautiful thilaka (dot)

   68 Lalada nayanarchidha - She who is worshipped by Rudra who has an eye in the forehead or She who is worshipped by those yogis with insight

   69 Lakshanojwala divyangi - She who shines with all perfections

   70 Laksha kodyanda nayika - She who is the lord of billions of universes

   71 Lakshyartha - She who is the inner meaning of the aims

   72 Lakshanagamya - She who cannot be understood by explanations

   73 Labdhakama - She whose desires have been fulfilled

   74 Lathathanu - She who has a soft body of a climbing plant (tendril)

   75 Lalamara jadhalika - She who has a thilaka made of musk in the forehead

   76 Lambi muktha lathanchitha - She who beautifies herself with long pearl chains

   77 Lambodhara prasa - She who is the mother of Lord Ganapthi

   78 Labhya - She who can be attained

   79 Lajjadya - She who has the wealth of shyness or She who hides shyly from non-devotees

   80 Laya varjidha - She who never dies during ultimate deluge

   81 Hreemgara Roopa - She who is of the form of word “hreem”- the fifth letter of panchadasakshari manthra

   82 Hreemgara nilaya - She who resides in “Hreem”

   83 Hreem pada priya - She who likes the manthra “hreem”

   84 Hreem kara beejha - She who is hidden in the manthra “hreem”

   85 Hreem kara manthra - She who has “hreem” as manthra (word of incitation)

   86 Hreem kara lakshana - "She who has “hreem” as property,- (Ha denotes Shiva, Ra denotes Goddess and EE denotes Vishnu, thus hreem indicates creation, organization and destruction)"

   87 Hreemkara japa supreetha - She who is pleased by recitation of Hreem

   88 Hreemathi - She who has within her hreem

   89 Hreemvibhushana - She who has hreem as ornament

   90 Hreem shila - "She who has all the good qualities of hreem(Brahma, Vishnu and Shiva)"

   91 Hreem padaradhya - She who can be worshipped by the word hreem

   92 Hreem garbha - "She who has within her hreem (Brahma, Vishnu and Shiva)"

   93 Hreem padhabidha - She who takes the name of hreem

   94 Hreemkara vachya - She who is the meaning of hreem

   95 Hreemkara poojya - She who is being worshipped by hreem

   96 Hreem kara peediga - She who is the basis of hreem

   97 Hreemkara vedhya - She who can be realized by hreem

   98 Hreemkara chinthya - She who can be meditated through hreem

   99 Hreem - She who gives salvation

   100 Hreem sareerini - She who has her body as hreem

   101 Hakara roopa - She who is of the form of alphabet “ha”- this letter indicates the valour which kills enemies-this is the sixth letter of panchadasakshari manthra

   102 Hala drith poojitha - She who is worshipped by him who has the plough( could be Lord Balarama or the farmer)

   103 Harinekshana - She who has eyes similar to the deer

   104 Harapriya - She who is the darling of Lord Shiva

   105 Hararadhya - She who is being worshipped by Lord Shiva

   106 Haribrahmendra vandhitha - "She who is worshipped by Vishnu, Brahma and Indra"

   107 Haya roodaa sevithangri - She who is worshiped by the horse mounted cavalry

   108 Hayamedha samarchidha - She who is worshipped during Aswa medha yaga(horse sacrifice)

   109 Haryaksha vahana - She who rides the lion (Durga)

   110 Hamsa vahana - She who rides the swan (Saraswathi)

   111 Hatha dhanava - She who kills asuras

   112 Hathyadi papa samani - She who reduces the effect of sins like murder

   113 Harid aswadhi sewitha - She who is worshipped by he who rides the green horse(Indra)

   114 Hasthi kumbhothunga kucha - She who has breasts as high as the forehead of the elephant

   115 Hasthi krithi priyangana - She who is the darling of he who wears elephant skin (Shiva)

   116 Haridhra kumkuma digdha - She whose body is covered with turmeric powder and kumkum (saffron)

   117 Haryaswadhya amara archidha - She who is worshiped by Indra (he who rides on green horse ) and other devas

   118 Harikesa sakhi - She who is the friend of Paramasiva(who has hair of golden green)

   119 Hadhi vidhya - She who is the personification of Hadhi vidhya named as Lopa mudhra (ha-sa-ka-la-hrim ha-sa-ka-ha-la-hrim sa-ka-la-hrim)

   120 Halaa madhalasa - She who is drunk with wine which was created from the ocean of milk

   121 Sakara roopa - She who is of the form of alphabet “sa” – which denotes material wealth and pleasures-This is also the sixth letter of Panchadasakshari manthra

   122 Sar vagna - She who knows everything

   123 Sarvesi - She who rules over everything

   124 Sarva mangala - She who gives all good things or She who is all good things personified

   125 Sarva karthri - She who is the doer of all actions

   126 Sarva bharthri - She who takes care of everything

   127 Sarva hanthri - She who destroys everything

   128 Sanathana - She who does not have any beginning or She who is eternal

   129 Sarva navadhya - She who does not have any blemish(she who is always new)

   130 Sarvanga sundari - She whose every organ of the body is beautiful

   131 Sarva sakshini - She who is the witness of everything

   132 Sarvathmika - She who is the soul of every thing

   133 Sarva sowkhya dhatri - She who gives all pleasures (actually good aspects of life)

   134 Sarva vimohini - She who bewitches everything

   135 Sarvadhara - She who is the basis of everything

   136 Sarva gatha - She who is everywhere or She who goes everywhere

   137 Sarva avaguna varjitha - She who has deleted all bad qualities from her

   138 Sarvaruna - She who is reddish or She who is the dawn of everything

   139 Sarva maatha - She who is the mother of everybody (She who is the end of reasoning in all)

   140 Sarva bhooshana bhooshitha - "She who is made up with all ornaments ( since she is you yourself , she wears all your ornaments)"

   141 Kakara artha - She whose meaning is the alphabet ‘ka’-This alphabet ‘ka’ represents light- This is also the eighth letter of the Pancha dasaksshari manthra

   142 Kala hanthri - She who is destroyer of (beyond) time or She who destroys God of death

   143 Kameshi - She who rules over desires

   144 Kamithartha da - She who fulfills all desires

   145 Kama sanjivini - She who brought the God of love (kama0 to life

   146 Kalya - She who is an expert in fine arts or She who is fit for being meditating upon

   147 Kadina sthana mandala - She who has firm breasts

   148 Kara bhoru - She who has thighs like the elephant’s trunk

   149 Kala nadha mukhya - She who has face like a full moon

   150 Kacha jitambudha - She who has hair which resembles the dark cloud

   151 Kadakshyandhi-karuna - She who has a merciful sight (slant sight)

   152 Kapali-prana-nayiga - She who is the wife of Lord Shiva

   153 Karunya vigraha - She who is total personification of mercy

   154 Kantha - She who is the stealer of minds

   155 Kanthi dhootha japavali - She who has a luster greater than flowers

   156 Kalalapa - She whose talk is in crescents

   157 Kambhu kanti - She who has a neck like conch

   158 Kara nirjitha pallava - She whose hands softer than tender leaf buds

   159 Kalpa valli sama bhuja - She who has arms as beautiful as the kalpaga creeper

   160 Kasthuri thilakanchitha - She who wears thilaka with musk (dot in the forehead)

   161 Hakarartha - "She whose meaning is the alphabet ‘ha’-This alphabet ‘ka’ represents money, valour etc- This is also the ninth letter of the Pancha dasakshari manthra"

   162 Hamsa gathi - She whose gait is like a swan Or She who is attainable only by realized souls

   163 Haataka abharnojjwala - She who shines wearing gold ornaments

   164 Haara Haari kucha bhoga - She who has a breast decorated by ornaments or She whose breasts attract Shiva

   165 Hakini - She who cuts the bondages

   166 Halya varjitha - She who keeps away bad thoughts

   167 Harithpathi samaradhya - She who is being worshipped by those eight gods who guard the different directions(dig balakas)

   168 Hatahthkara hathasura - She who killed asuras quickly by her valour

   169 Harsha pradha - She who gives happiness

   170 Havirbhokthri - She who partakes the offering given to devas in fire

   171 Hardha santhama sapaha - She who removes darkness from the mind

   172 Halleesa lasya santhushta - She who is pleased with dance (with two sticks?) of girls

   173 Hamsa manthrartha roopini - She who understands the inner meaning of hamsa manthra (the manthra relating to breath control)

   174 Hanopadhana nirmuktha - She who has got beyond wants

   175 Harshini - She who blesses one with happiness

   176 Hari sodhari - She who is the sister Lord Vishnu

   177 Haha Hoohoo Mukha sthutya - She who is being praised by Gandharvas called Haahaa and Hoohoo

   178 Hani vriddhi vivarjitha - She who has got beyond growth and death

   179 Hayyangavina hridhaya - She who has a heart like butter

   180 Harikoparunam shuka - She who is of red colour

   181 Lakarakhya - She whose meaning is the alphabet ‘la’-- This is the tenth letter of the Pancha dasakshari manthra

   182 Latha poojya - She who is being worshipped by chaste women

   183 Laya sthith udbaveswari - She who is the supreme Goddess now and during the deluge

   184 Lasya darshana santhushta - She who becomes pleased by seeing women’s dance

   185 Labha labha vivarjitha - She who is beyond botheration in receipt and loss

   186 Langye tharagna - She who does not obey others orders or She who gives orders which cannot be disobeyed

   187 Lavanya shalini - She who is of unmatched beauty and grace

   188 Laghu siddhita - She who gives supernatural powers easily

   189 Laksha rasa savarnabha - She who shines in the colour of the juice of sealing wax

   190 Lakshmanagraja poojitha - She who was worshipped by Lord Rama (elder brother of Lakshmana)

   191 Labhyethara - She who is different from results of action

   192 Labdha bhakthi sulabha - She who can be attained by devotion (bhakthi)

   193 Langalayudha - She who has a plough as a weapon (In her form of Adisesha)

   194 Lagna-chamara-hastha-sri-saradha-parivijitha - She who is served by Lakshmi and Sarawathi (actually fanned by them using chamara)

   195 Lajjapada samaradhya - She who is most fit to be worshipped by those who shy of (shun) this world

   196 Lampata - She who has hidden herself from the earthly principles

   197 Lakuleshwari - She in whom the communities in the world merge

   198 Labdha-maana - She who is praised by all

   199 Labdha -rasa - She who has attained the ultimate happiness

   200 Labdha sampath samunnadhi - She who has attained (got) the apex of riches

   201 Hringarini - She who is the personification of the letter “Hrim”-This is the eleventh letter of Panchadasakshari mantra

   202 Hrinkaradhi - She who is the origin of the matharakshara of “Hrim” and “Om”

   203 Hrim Madhya - She who is in the midst of Hrim or She who is the reason of existence of the middle life of the earth

   204 Hrim Shikhamani - She who wears “hrim” in her head

   205 Hrim kara kundagni shikha - She who is the flame of the fire place (homa kundam) called “hrim”

   206 Hrim kara sasi chandrika - She who is the nectar like rays of the light of the moon called “hrim”

   207 Hrimkara Bhaskara ruchi - She who is the hurting and powerful rays of the sun called “hrim”

   208 Hrimkarambodha chanchala - She who is the ray of lightning of the black clouds called “Hrim”
   209 Hrimkara kandham kurika - She who is the germinating tendril of the tuber called “Hrim”

   210 Hrimkaraiga parayana - She who completely relies on “hrim”

   211 Hrim kara deergiga hamsi - She who is the she swan playing in the canal called “hrim”

   212 Hrimkarodhyana kekini - She who is the peahen playing in the garden of “hrim”

   213 Hrimkararanya harini - She who is the doe (female deer) playing in the forest of “hrim”

   214 Hrimkaravaala Vallari - She who is the ornamental climber in the flower bed of “hrim”

   215 Hrim kara panchara sukhi - She who is the green parrot in the cage called “hrim”

   216 Hrimkarangana deepika - She who is the light kept in the courtyard called “hrim”

   217 Hrimkara kandhara simhi - She who is the lioness living in the cave called “hrim”

   218 Hrimkarambhoja bringika - She who is the she-insect playing in the lotus flower called “hrim”

   219 Hrimkara sumano maadhvi - She who is the honey in the flower called “hrim”

   220 Hrimkara tharu manjari - She who is the flower bunch in the tree called “hrim”

   221 Sakarakhya - She who is of the form of alphabet “sa”-the twelfth letter of the pancha dasakshari manthra

   222 Samarasa - She who is uniformly spread all over the universe (like the salt in water)

   223 Sakalagama samsthitha - She who is being praised by all holy books

   224 Sarva vedantha thatparya bhoomi - She who is the place where the ultimate meaning of Vedantha ( the philosophical books of Veda) are found

   225 Sad asada asraya - She who is the place where the formless and those with form lives

   226 Sakhala - She who has all the rays (She who is complete)

   227 Satchidananda - She who is the ultimate true happiness

   228 Saadhya - She who is reachable

   229 Sadgathi Dhayini - She who gives salvation

   230 Sanakathi muni dhyeya - She who is being meditated upon by sages like Sanaka

   231 Sada shiva Kudumbini - She who is the wife of Sada Shiva

   232 Sakaladhishtana roopa - She who is the common point of worship of all different methods of worship

   233 Sathya roopa - She who is personification of truth

   234 Samaa krithi - She who treats everybody equally

   235 Sarva prapancha nirmathri - She who has made all the universe

   236 Samanadhika varjitha - She who is incomparable

   237 Sarvothunga - She who is the greatest among all

   238 Sanga hina - She who does not have attachments

   239 Saguna - She who has all the good qualities

   240 Sakaleshtada - She who gives all that is desired

   241 Kakarini - She who sounds like the alphabet “ka”- -it is also the thirteenth letter of the panchadasakshari manthra

   242 Kavya lola - She who is mentioned in epics in the form of supreme happiness

   243 Kameshwara manohara - She who steals the mind of The god of Kama (The god of love )-i.e. Shiva

   244 Kameswara prana nadi - She who is the ultimate indicator of the soul of The god of Kama(the god of love)

   245 Kamesoth sanga vasini - She who sits on the left lap of The god of Kama(the god of love)

   246 Kameshawara alingathangi - She who is being embraced by the god of Kama

   247 Kameshwara sukha pradha - She who gives pleasure to The god of Kama

   248 Kameshwara pranayini - She who is the sweet heart of The god of Kama

   249 Kameshwara vilasini - She who makes devotees understand The god of Kama

   250 Kameshwara thapa siddhi - She who is the result of penance done by The god of Kama

   251 Kameshwara mana priya - She who is most dear to the mind of The god of Kama

   252 Kameshwara prana nadha - She who is the ruler of the mind of The god of Kama

   253 Kameshwara vimohini - She who steals the mind of the god of Kama

   254 Kameshwara brahma vidhya - She who is the ultimate science of reaching the truth as made known by the god of Kama

   255 Kameshwara graheswari - She who is the lord of the house of The god of Kama i.e. the goddess of the entire universe

   256 Kameshwara ahladhakaree - She who makes The god of Kama supremely happy

   257 Kameshwara maheswari - She who is the supreme goddess of the god of Kama

   258 Kameshwari - She who is being worshipped by the god of love(Kama)

   259 Kama koti nilaya - She who presides over the Kama koti peeta in Kanchipuram (literally seat of billions of love)

   260 Kamakshitharthada - She who fulfills the desires of devotees

   261 Lakarini - She who sounds like the alphabet “la”- -it is also the fourteenth letter of the panchadasakshari manthra

   262 Labdha roopa - She who has taken the form to fulfill the desires of devotees

   263 Labhdha di - She who can be got known by wisdom

   264 Labhdha vanchitha - She who fulfills all that one wants

   265 Labhdha papa mano dhoora - She who is far away from the reach of sinners

   266 Labhdha ahankara dhurghama - She whom the egoists will find difficult to reach

   267 Labhdha shakthi - She who gets all powers by her will

   268 Labhdha deha - She who gets a body if she wills

   269 Labdha iswarya samunnathi - She who can get all the wealth by her will

   270 Labhdha vriddhi - She who has reached the infinite

   271 Labhdha leela - She who can become playful by her will

   272 Labhdha yowana shalini - She who is ever young by her will

   273 Labhdahika sarvanga soundarya - She who is the supreme beauty by her will

   274 Labhdha vibrama - She who enacts the play of maintaining the world

   275 Labhdha raga - She who has desires

   276 Labhdha pathi - She who has Shiva as her husband

   277 Labhdha nanagama sthithi - She who leads to existence of scriptures

   278 Labhdha bhoga - She who enjoys fulfillment of her will

   279 Labhdha sukha - She who enjoys comforts

   280 Labhdha harshabhi pooritha - She who gets fulfilled by the supreme happiness that she desires

   281 Hrimkara moorthi - She who is the personification of the sound “hrim”- the fifteenth and last letter of the panchadasakshari manthra

   282 Hrim kara soudha shringa kaphodhiga - She who is the dove who lives in the top of the palace called “hrim”

   283 Hrim kara dughabdhi sudha - She who is the butter (nectar) churned from the ocean of milk called “hrim”

   284 Hrimkara kamalendhira - She who is Goddess Lakshmi sitting on the lotus called “hrim”

   285 Hrimkara mani deeparchi - She who is the light of the ornamental lamp called “hrim”

   286 Hrimkara tharu sharika - She who is the lady bird sitting on the tree called “hrim”

   287 Hrimkara petaka mani - She who is the pearl locked in the box called “hrim”

   288 Hrimkaradarsha bimbhidha - She who is the image reflected in the mirror called “hrim”

   289 Hrinkara kosasilatha - She who is the shining sword in the packet called “hrim”

   290 Hrimkara sthana narthaki - She who is the dancer in the stage called “hrim”

   291 Hrimkara shukthika mukthamani - She who is the pearl found in the oyster shell called “hrim”

   292 Hrimkara bodhitha - She who is being taught by the sound “hrim”

   293 Hrimkaramaya sowarna stambha vidhruma puthrika - She who is the coral statue on the shining pillars called “hrim”

   294 Hrimkara vedhoupanishad - She who is the upanishad placed in the top of Veda called “hrim”

   295 Hrimkara dwara dakshina - She who is the money gifted in the gate called “hrim”

   296 Hrimkara nandhanarama nava kalpaga vallari - She who is the new divine climber present in the garden called “hrim”

   297 Hrimkara himavath ganga - She who is the river Ganga in the himalaya mountain called “hrim”

   298 Hrimkararnava kousthubha - She who is the precious gem given birth by the ocean called “hrim”

   299 Hrimkara manthra sarwaswa - She who is the total wealth churned out of the manthra “hrim”

   300 Hrimkarapara sowkhyadha - She who gives all pleasures to those who chant “hrim”

   * * *