Subscribe

ఆదిత్యహృదయంaadityahrudayam.mp...

ఆదిత్యహృదయం

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవానృషిః

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం
యేన సర్వానరీ వత్స సమరే విజయిష్యసి

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివం

సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనం
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమం

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం

సర్వదేవాత్మకోహ్యేషః తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసురగణా లోకా పాతి గభస్తిభిః

ఏష బ్రహ్మ చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమా
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః
హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమా
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాండ అంశుమా

హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భోదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః

వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీథీప్లవంగమః

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వభవోద్భవః

నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మ నమోస్తుతే

నమః పూర్వాయ గిరియే పశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః

తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమోభినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే

నాశయత్యేష వైభూతం తథైవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః

ఫలశ్రుతిః

ఏనమాపత్సు కృచ్ఛేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయ పురుషః కశ్చి్ నావసీదతి రాఘవ

పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి

అస్మి్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదా గస్త్యో జగామ చ యథాగతం

ఏతచ్ఛ్ర్‌త్వా మహాతేజా నష్టశోకోభవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవా

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవా్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవా్

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్

అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి

~ ఇతి ఆదిత్యహృదయం సంపూర్ణం ~

1 comments:

Indurthi satyanarayana rao said...


1 తతోయుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితం
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం
2 దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవానృషిః
3 రామరామ మహాబాహో శృణుగుహ్యం సనాతనం
ఏనసర్వా నరీన్వత్స సమరే విజయిష్యసి
4 ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వ శత్రువినాశనం
జయావహం జపేన్నిత్యమక్షయం పరమం శివం
5 సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమం
6 రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం
7 సర్వదేవాత్మకో హ్యేషః తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః
8 ఏష బ్రహ్మాచ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రాజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః
9 పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణా ఋతుకర్తా ప్రభాకరః
10 ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్
సువర్ణ సదృశో భానుర్హిరణ్యరేతా దివాకరః
11 హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్
తిమిరోన్మథనః శంభుత్వష్టా మార్తాండాంశుమాన్
12 హిరణ్య గర్భః శిశిర స్తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భో దితేపుత్రః శంఖః శిశిర నాశనః
13 వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామ పారగః
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీధీ ప్లవంగమః
14 ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వ భవోద్భవః
15 నక్షత్రగ్రహ తారాణామధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోస్తుతే
16 నమః పూర్వాయ గిరయే ఫశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః
17 జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమోనమః
నమోనమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమోనమః
18 నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమోనమః
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమోనమః
19 బ్రహ్మేశానాత్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య వర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః
20 తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శతృఘ్నాయామితాత్మనే
కృతాఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః
21 తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమోభినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే
22 నాశయత్నేష వైభూతం తదైవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః
23 ఏష సుప్తేషు జగర్తి భూతేషు పరినిష్టితః
ఏష ఏవాగ్ని హోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణాం
24 వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమే వ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవి ప్రభుః
25 ఏనమాపత్సు కృచ్ఛేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ
26 పూజయస్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏతత్త్రి గుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి
27 అస్మిన్క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతం
28 ఏతచ్ఛ్రత్వా మహాతేజా నష్టశోకో భవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్
29 ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్తాతు పరం హర్షమవాప్తవాన్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్
30 రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వ యత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్
31 అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదిత మనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణ మధ్య గతో వచస్త్వరేతి

Post a Comment